Thống kê
Hôm nay : 5
Tháng 03 : 259
Năm 2020 : 781
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch giáo dục

Kế hoạch giáo dục

Trường mầm non Đông Sơn

Năm học: 2019 - 2020

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG SƠN\

NĂM HỌC: 2019 – 2020

A/ NHỮNG CĂN CỨ

 

  - Căn cứ vào chương trình giáo dục mầm non ban hành theo thông tư số 17 ngày 25 tháng 7 năm 2009 và thông tư 28/2016/TT-BGDĐT Ngày 30 tháng12 năm 2016 của bộ trưởng bộ GD & ĐT về việc sửa đổi, bổ sung chương trình giáo dục mầm non . 

  - Kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019- 2020 bậc học mầm non huyện Đông Hưng

   - Kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019- 2020 của trường mầm non Đông Sơn.

-  Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, trình độ nhận thức và điều kiện kinh tế, nhu cầu phát triển của trẻ, dựa trên khả năng của trẻ và điều kiện thực tế trình độ của giáo viên, cơ sở vật chất sự phối hợp giữa gia đình và cộng đồng, tài chính của địa phương.

   Trường mầm non Đông Sơn xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2019 - 2020 như sau:

B/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH                                                                        

1 - THUẬN LỢI:

Trường Mầm Non xã Đông Sơn dưới sự chỉ đạo của Phòng GD huyện Đông Hưng và sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, UBND xã Đông Sơn, sự quan tâm của các cấp, các ban ngành đoàn thể trong xã đã tập trung xây dựng trường từ nhiều điểm trường về một điểm trường, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ, trường đã đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ II.   

    - Được sự ủng hộ phối kết hợp chặt chẽ của hội cha mẹ học sinh.

- CBQL:

    + Đ/c Bùi Thị Liễu - Hiệu trưởng chỉ đạo chung

    + Đ/c  Phó hiệu trưởng phụ trách chất lượng 2 tổ:

* §éi Ngò :

- CBQL: Tr­êng cã 3 ®ång chÝ c¸n CLQL ®Òu ®¹t tr×nh ®é trªn chuÈn trong ®ã cã :1 ®/c HT phô tr¸ch chung. 1 ®/c PHT phô tr¸ch chÊt l­îng gi¸o dôc.1 ®/c PHT phô tr¸ch nu«i d­ìng

 - GV:  + Sè l­îng:  24 gv. Trong ®ã cã 17 ®¶ng viªn.

      + ChÊt l­îng:  100% GV ®¹t tr×nh ®é chuÈn, trªn chuÈn 23/24 = 80%

 §éi ngò gi¸o viªn ®Òu cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt lèi sèng lµnh m¹nh nhiÖt t×nh yªu nghÒ mÕn trÎ. §a sè GV cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng vµng, n¨ng lùc thùc tÕ vµ kinh nghiÖm trong viÖc ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ, kh«ng ngõng häc tËp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô.

 

STT

Hä vµ tªn

N¨m sinh

Tr×nh ®é  CM

NhiÖm vô ®­îc giao

Thµnh tÝch ®· ®¹t

 1

Bùi Thị Liễu

1969

Đại học

PHT Phụ trách chung

CSTĐ

 2

Bùi Thị Ngân

1970

Cao đẳng

PHT Phụ trách CM Mẫu giáo

LĐTT  

3

Hoàng Thị Loan

1977

Đại học

  PHT Phụ trách CM tổ Nhà trẻ

LĐTT

          -  GV, NV: 24 đ/c được phân công ở các nhóm lớp như sau:

                   + Giáo viên: Nhà trẻ: 6 đ/c

                   + Giáo viên: Mẫu giáo: 18 đ/c         

STT

Họ và tên

Năm Sinh

Trình độ  CM

Nhiệm vụ được giao

T.tích đạt năm học 2018- 2019

1

Nguyễn Thị Dân

1982

Cao đẳng

GV nhóm 13-24T

LĐTT

2

Trần Xuân Hòa

1994

Cao đẳng

GV nhóm 13-24T

LĐTT

3

Nguyễn Thị Tuyết

1988

Trung cấp

GV nhóm 25- 36TA

 

4

Phạm Thị Hiền

1980

Đại học

GV nhóm 25- 36TA

LĐTT

5

Nguyễn Thị Linh

1982

Đại học

GV nhóm 25- 36TB

LĐTT

6

Đoàn Thị Liên

1995

Cao Đẳng

GV nhóm 25- 36TB

 

7

Mai Thị Tám

1968

Cao đẳng

GV: 3 - 4TA

LĐTT

8

Nguyễn Diệu Linh

1994

Cao Đẳng

GV: 3 - 4TA

 

9

Nguyễn Thị Lành

1968

Đại học

GV: 3- 4 TB 

 

LĐTT

10

Đoàn Thị Ngọc

1985

Cao đẳng

 GV: 3- 4 TB 

LĐTT

11

Mai Thị Hồng

1980

Đại học

GV:  3 - 4TC

LĐTT

12

Phạm TT Trang

1995

Cao Đẳng

GV:  3 - 4TC

LĐTT

13

Đinh Thị Gấm

1981

Đại học

GV: 4 - 5TA

 

CSTĐ

14

Trần Thị Ngọc

1992

Cao Đẳng

GV: 4 - 5TA

 

15

Nguyễn Thị Đạt

1982

Đại học

GV:  3 – 4TB

LĐTT

16

Vũ Thị Mát

1995

Cao Đẳng

GV:  3 – 4TB

 

17

Trần Thị Đào

1983

Cao Đẳng

GV: 4 - 5TC

LĐTT

18

Lê Thị Huyền

1991

Trung cấp

GV: 4-5 TD

 

19

Bùi Thị Hồng Nhung

1983

Đại học

GV: 4-5 TD

LĐTT

20

Bùi Thị Tươi

1982

Cao Đẳng

GV: 5 - 6TA

 

LĐTT

21

Nguyễn Thị Huệ

1996

Cao đẳng

GV: 5 - 6TA

 

 

22

Bùi Thị Ngoãn

1969

Đại học

GV: 5 - 6TB

LĐTT

23

Hoàng Thị Len

1993

Cao Đẳng

GV: 5 - 6TB

LĐTT

24

Phạm Thị Ngọc

1984

Đại học

GV: 5 - 6TC

LĐTT

25

Ng Thị Khánh Huyền

1995

Cao Đẳng

GV: 5 - 6TC

 

* Học sinh: Vào đầu năm học nhà trường phân công giáo viên xuống các thôn điều tra, nắm chắc sỹ số theo độ tuổi và số trẻ chuyển đi, chuyển về, trẻ khuyết tật và vận động phụ huynh cho trẻ đi học

- Phấn đấu huy động 67,5% trở lên số trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, 100% số trẻ trong độ tuổi mẫu giáo đi học

- Đẩy mạnh công tác quản lý chỉ đạo để duy trì số lượng, quản lý chặt chẽ số lượng trẻ hàng ngày, hàng giờ ở mỗi nhóm, lớp. Thực hiện nghiêm túc các quy định đón, nhận và trả trẻ; phát huy hiệu quả việc ký nhận của phụ huynh, chủ xe ô tô, xích lô người trực tiếp thay phụ huynh đưa, đón trẻ trong sổ giao nhận đón trả trẻ của nhóm, lớp. Theo dõi chặt chẽ trẻ chuyển đi, chuyển đến, trẻ đi, đến  học trái tuyến, đảm bảo đủ hồ sơ theo đúng quy định, thông tin chính xác, đủ cơ sở pháp lý.  Các nhóm lớp báo sĩ số về nhà trường vào ngày 28 hàng tháng Trường tổng hợp kết quả, báo cáo sĩ số về Phòng GD-ĐT vào chiều thứ hai tuần 1 hàng tháng.

* Phụ huynh: Phụ huynh trong xã nhận thức tốt việc cho trẻ đến lớp là trách nhiệm của cha mẹ, phối kết hợp với nhà trường quan tâm đến công tác chăm sóc giáo dục của các cháu.

STT

Hä vµ tªn gi¸o viªn

Líp

§Tra

SÜ sè giao

K tËt

TrÎ HCKK

Kªnh BT

1

Nguyễn Thị Dân

 

13-24T

115+72

63

 

 

 

2

Trần Xuân Hòa

3

Nguyễn Thị Tuyết

25-36 TA

58

58

 

 

 

4

Phạm Thị Hiền

5

Nguyễn Thị Linh

 

25- 36TB

58

58

 

 

 

6

Đoàn Thị Liên

7

Mai Thị Tám

3TA

 

53

53

 

 

 

8

Nguyễn Diệu Linh

9

Nguyễn Thị Lành

 

3TB

42

42

 

 

 

10

Đoàn Thị Ngọc

11

Mai Thị Hồng

3TC

45

45

 

 

 

12

Phạm TT Trang

13

Đinh Thị Gấm

4TA

39

39

 

 

 

14

Trần Thị Ngọc

15

Nguyễn Thị Đạt

4TB

35

35

 

 

 

16

Vũ Thị Mát

17

Trần Thị Đào

4TC

33

33

 

 

 

18

Lê Thị Huyền

4TD

38

38

 

 

 

19

Bùi Thị Hồng Nhung

20

Bùi Thị Tươi

5TA

46

46

 

 

 

21

Nguyễn Thị Huệ

22

Bùi Thị Ngoãn

5TB

44

44

 

 

 

23

Hoàng Thị Len

24

Phạm Thị Ngọc

 

5TB

51

51

 

 

 

25

Ng Thị Khánh Huyền

      

2 - KHÓ KHĂN:

  * CSVC: Trường tập trung về 1 điểm nhưng còn thiếu một số phòng học, trang thiết bị như:

      - Sân trường còn hẹp, nền sân bê tông

      - Trường thiếu phòng hiệu bộ, phòng học, PTTC, phòng vi tính, phòng âm nhạc.

      - Trường chưa đủ tường bao, cổng dậu, số phòng học còn thiếu nên số HS/ nhóm, lớp còn vượt quá qui định của Điều lệ trường mầm non

     - Việc tiếp cận với CNTT còn hạn chế đối với 1 số GV.

     - Kinh phí để mua sắm trang thiết bị đồ dùng hiện đại còn thấp nên khó khăn cho công tác giảng dạy và học tập của cô và trẻ.

C/ MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG GIÁO DỤC

100% các nhóm lớp xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục trong trường và thực hiện tốt chuyên đề“ Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

          100% số trẻ các nhóm lớp được học Chương trình giáo dục mầm non phù hợp với từng độ tuổi theo đúng chương trình quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT ban hành và được làm quen với tiếng Anh.

100% trẻ đến trường được theo dõi, đánh giá sự phát triển theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     Mục tiêu của giáo dục Mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp một; hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lý, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kỹ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời.

             Thi “Giáo viên dạy giỏi” theo Thông tư 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ GD&ĐT về ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm Non.

 1. NHÓM 19 - 24 THÁNG 

 

LĨNH VỰC

MỤC TIÊU GIÁO DỤC NĂM HỌC

NỘI DUNG GD NĂM HỌC

a. Phát triển vận động

 

1. Lĩnh vực phát triển thể chất

1: Khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao MT phát triển bình thường theo lứa tuổi.

 

+ Cân nặng:

Trẻ trai: Từ 9,7 - 15,3 kg

Trẻ gái: 9,1 - 14,8 kg

+ Chiều cao:

Trẻ trai: 81,7 - 93,9 cm

Trẻ gái: 80,0 - 92,9 cm

MT 2: Trẻ có thể biết bắt chước một số động tác theo cô: giơ cao tay- đưa về phía trước- sang ngang.

1. Động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

- Hô hấp: tập hít thở

- Tay: giơ cao, đưa phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau.

- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên.

 • Chân: dang sang 2 bên, ngồi xuống, đứng lên.

 

MT 2.1: Trẻ có thể giữ được thăng bằng cơ thể khi đi theo đường thẳng (ở trên sàn)hoặc cầm đồ vật nhỏ trên 2 tay và đi hết đoạn đường 1.8-2m

MT 2.2: Trẻ có thể thực hiện phối hợp vận động tay - mắt : Biết lăn bóng với cô

MT 2.3:  Phối hợp tay, chân, cơ thể trong bò, trườn, chui qua vòng, qua vật cản

MT 2.4: Thể hiện sức mạnh cơ bắp trong vận động ném, đá bóng : Ném bóng bằng 1 tay lên phía trước được khoảng 1,2m, đá bóng lăn xa lên trước tối thiểu 1,5m

- Tập đi, chạy:

 • + Đi theo hướng thẳng.
 • + Đi trong đường hẹp.

- Đi bước qua vật cản

- Tập bước lên, xuống bậc thang.

 

Tập bò, trườn:

 • + , trườn tới đích.

Bò chui (dưới dây/ gậy kê cao).

Tập   tung,  ném:

 • + Ngồi lăn bóng.

+ Đứng ném, tung bóng.

MT3: Trẻ biết nhặt được các vật nhỏ bằng 2 ngón tay

 • Co, duỗi ngón tay, đan ngón tay.

Cầm, bóp,  gõ,  đóng đồ...

MT4: Trẻ biết tháo, lắp, lồng được 3-4 hộp tròn, xếp chồng được 2-3 khối trụ

 • Đóng mở nắp có ren.
 • Tháo lắp, lồng hộp tròn, vuông.
 • Xếp chồng 4-5 khối.

Vạch các nét nguyệch ngoạc bằng ngón tay.

b. Giáo dục dinh dưỡng và sức khoẻ:

 

2. Lĩnh vực phát triển nhận thức

MT 5. Trẻ có thể tập luyện nền nếp, thói quen tốt  trong sinh hoạt

-Rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.

5.1: Thích nghi với việc ăn cơm nát

 

5.2 Ngủ 1 giấc buổi trưa.

5.3. Biết gọi” người lớn  khi có nhu cầu đi vệ sinh

- Làm quen với chế độ ăn cơm nát và các loại thức ăn với nhau

- Làm quen chế độ ngủ 1 giấc

- Gọi" cô khi bị ướt, bị bẩn.

MT 6. Trẻ có thể  thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe

   Trẻ  làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (ngồi vào bàn ăn, cầm thìa xúc ăn, cầm cốc uống nước).

 

 • Tập tự xúc ăn bằng thìa, uống nước bằng cốc.
 • Tập  ngồi vào bàn ăn.

Tập thể hiện khi có nhu cầu ăn,  ngủ,  vệ sinh.

- Tập ra ngồi bô khi có nhu cầu vệ sinh.

- Làm quen với rửa tay,  lau mặt.

 

MT 7. Trẻ  biết và tránh một số nguy cơ không an toàn

- Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm không được phép sờ vào hoặc đến gần.

MT 7.1. Biết tránh vật dụng, nơi nguy hiểm (phích nước nóng,  bàn là, bếp  đang đun..) khi được nhắc nhở.

- Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh.

MT 7.2. Biết tránh một số hành động nguy hiểm (sờ vào ổ điện, leo trèo lên bàn, ghế..) khi được nhắc nhở.

- Trẻ biết tránh một số hành động nguy hiểm (sờ vào ổ điện, leo trèo lên bàn, ghế..) khi được nhắc nhở

MT 8: Trẻ thích khám phá thế giới xung quanh bằng các giác quan

   Sờ nắn, nhìn, nghe..  để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng.

 

- Tìm đồ chơi vừa mới cất giấu.

 • Nghe âm thanh và tìm nơi phát ra âm thanh.

- Sờ nắn, lắc, gõ đồ chơi và nghe âm thanh.

- Ngửi mùi của 1 số hoa quả gần gũi

- Nếm vị của 1 số quả, thức ăn

MT 9: . Trẻ có thể thể hiện sự hiểu biết về các sự vật, hiện tượng gần gũi bằng cử chỉ, lời nói

MT 9.1. Bắt chước  hành động đơn giản của những người thân.

MT 9.2. Chỉ hoặc nói được tên của mình, những người gần gũi khi được hỏi.

MT 9.3. Chỉ vào hoặc nói tên một vài bộ phận cơ thể của người khi được hỏi.

MT 9.4. Chỉ / lấy / nói tên đồ dùng, đồ chơi, hoa quả, con vật  quen thuộc theo yêu cầu của người lớn.

MT 9.5. Chỉ  hoặc lấy được đồ chơi có màu đỏ hoặc xanh theo yêu cầu hoặc gợi ý của người lớn.

 

 

 

- Bắt chước  hành động đơn giản của những người thân.

- .Chỉ hoặc nói được tên của mình, những người gần gũi, trong gia đình, nhóm lớp khi được hỏi.

- Tên một  số bộ phận của cơ thể: mắt, mũi, miệng, tai, tay, chân.

- Tên của PTGT gần gũi

- Tên, đặc điểm nổi bật của đồ dùng, đồ chơi, hoa quả quen thuộc.

 • Chỉ / lấy / nói tên đồ dùng, đồ chơi, hoa quả, con vật  màu đỏ, xanh.

Kích thước to - nhỏ.

3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

MT 10: Trẻ có thể nghe hiểu lời nói

MT 10.1. Thực hiện được các yêu cầu đơn giản: đi đến đây; đi rửa tay…

MT 10.2. Hiểu được từ “không”: dừng hành động khi nghe “Không được lấy!”; “Không được sờ”,...

MT 10.3. Trả lời được câu hỏi đơn giản: “Ai đây?”, “Con gì đây?”, “Cái gì đây?”,...

- Nghe và thực hiện một số yêu cầu bằng lời nói.

 

Nghe các câu hỏi: ở đâu?, con gì?,... thế nào? (gà gáy thế nào?), cái gì? làm gì

Nghe các bài hát, bài thơ, đồng dao, ca dao, chuyện kể đơn giản theo tranh.

MT 11 . Trẻ có thể nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu

MT 11.1. Nhắc lại được từ ngữ và câu ngắn: con vịt, vịt bơi, bé đi chơi, ...

MT 11.2. Đọc tiếp tiếng cuối của câu thơ khi nghe các bài thơ quen thuộc

 

- Phát âm các âm khác nhau.

- Gọi tên các đồ vật, con vật, hành động gần gũi.

- Đọc theo, đọc tiếp cùng cô tiếng cuối của câu thơ

MT 12. Trẻ có thể sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp

MT 12.1 Nói được câu đơn 2 - 3 tiếng: con đi chơi; bóng đá; mẹ đi làm;

MT 12.2 . Chủ động nói nhu cầu, mong muốn của bản thân (cháu uống nước, cháu muốn ).

 

 

- Trả lời và đặt câu hỏi: con gì?, cái gì?, làm gì?

- Thể hiện nhu cầu, mong muốn của mình bằng câu đơn giản.

 

4. Lĩnh vực PT tình cảm, kỹ năng xh và thẩm mỹ

MT13. Trẻ có thể nhận ra  bản thân trong gương, trong ảnh (chỉ vào hình ảnh của mình trong gương khi hỏi).

- Hình ảnh của bản thân trong gương

MT 14. Trẻ nhận biết và biểu lộ cảm xúc với con ng­ười và sự vật gần  gũi

MT 14.1. Biểu lộ sự thích giao tiếp bằng cử chỉ, lời nói với những người gần gũi.

MT 14.2. Cảm nhận và biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi của mình với người xung quanh.

MT 14.3. Thích chơi với đồ chơi, có đồ chơi thích và quan sát một số con vật.

 

 

- Biểu lộ cảm xúc khác nhau với những người xung quanh. .

 

- Nghe  lời nói với sắc thái tình cảm khác nhau.

 

- Nghe các từ chỉ tên gọi đồ vật, sự vật, hành động quen thuộc

MT15:. Trẻ có thể thực hiện hành vi xã hội đơn giản

MT 15.1. Chào tạm biệt khi được nhắc nhở.

MT 15.2. Bắt chước được một vài hành vi xã hội (bế búp bê, cho búp bê ăn, nghe điện thoại...).

MT 15.3. Làm theo một số yêu cầu đơn giản của người lớn.

 

- Tập thực hiện một số hành vi giao tiếp, như: chào, tạm biệt, cảm ơn. Nói từ “ạ”, “dạ”.

- Bắt chước được một vài hành vi xã hội (bế búp bê, cho búp bê ăn, nghe điện thoại...).

- Giao tiếp với cô và bạn. Làm theo một số yêu cầu đơn giản của người lớn.

MT16:  Trẻ có thể thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc/ tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh

MT 16.1. Thích nghe hát và vận động theo nhạc (dậm chân, lắc lư, vỗ tay….).

MT 16.2. Thích vẽ, xem tranh.

 

 

- Nghe các bài hát, bài thơ, đồng dao, ca dao, chuyện kể đơn giản theo tranh.

- Mở sách, xem tranh và chỉ vào các nhân vật, sự vật trong tranh

 • Tập cầm bút vẽ
    

 

1. NHÓM 25 - 36 THÁNG 

 

LĨNH VỰC

MỤC TIÊU GIÁO DỤC NĂM HỌC

NỘI DUNG GD NĂM HỌC

 

a. Phát triển vận động

 

1.  Lĩnh vực  phát triển thể chất

a. Phát triển vận động:

MT1: Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển theo lứa tuổi.

 

+ Cân nặng:

Trẻ trai: Từ 9,7-15,3kg

Trẻ gái: Từ 9,1-14,8kg

+ Chiều cao:

Trẻ trai: 81,7-93,9cm

Trẻ gái: 80,0-92,9cm

 

MT2: Thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: Hít, thở, tay, lưng, bụng và chân.

1. Động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.

+ Hô hấp: Hít vào thật sâu, thở ra từ từ

+ Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau, kết hợp với lắc bàn tay.

+ Lưng, bụng, lườn: Cúi người về phía trước, nghiêng người sang hai bên, vặn người sang hai bên.

+ Chân: Ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân...

 

MT3: Giữ được thăng bằng trong vận động đi, chạy thay đổi tốc độ nhanh, chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.

- Tập nhún bật:

+ Bật tại chỗ

+ Bật qua vạch kẻ.

2. Tập các vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu.

- Tập bò, trườn:

+ Bò thẳng hướng và có vật trên lưng

+ Bò chui qua cổng

+ Bò trườn qua vật cản

- Tập đi, chạy:

+ Đi theo hiệu lệnh, đi trong đường hẹp.

+ Đi có mang vật trên tay.

+ Chạy theo hướng thẳng.

+ Đứng có một chân

 

MT4: Thực hiện phối hợp vận động tay-mắt: Tung, bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m, ném vào đích xa 1-1,2m.

- Tập tung, ném, bắt

+ Tung - bắt bóng cùng cô

+ Ném bóng về phía trước.

+ Ném bóng trúng đích.

 

MT5: Phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò để giữ được vật đặt trên lưng.

- Bò có mang vật trên lưng

 

MT6: Thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động ném, đá bóng, ném xa lên phía trước bằng một tay (tối thiểu 1,5m)

- Tập tung, ném:

+ Tung - bắt bóng cùng cô.

+ Ném bóng về phía trước.

+ Ném vào đích

 

MT7: Vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay, thực hiện “múa khéo”

- Thực hiện vận động của bàn tay, ngón tay.

+ Xoa tay, chạm vào các đầu ngón tay với nhau, rót, đào, khuấy, đảo, vò, xé

+ Vận động bài hát đơn giản

 

MT8: Phối hợp được các cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay – mắt trong các hoạt động nhào, đất nặn, vẽ tổ chim, xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ

+ Đóng cọc bàn gỗ

+ Nhón nhặt đồ vật

+ Tập xâu, luồn dây, cài, cởi cúc, buộc dây.

+ Chắp, ghép hình

+ Chồng, xếp 6-8 khối.

 

b. Giáo dục dinh dưỡng và sức khoẻ:

 

MT9: Thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau

 

 

1. Tập luyện nề nếp, thói quen tốt trong sinh hoạt.

+ Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau.

+ Tập luyện nề nếp, thói quen tốt trong ăn uống.

MT10: Ngủ một giấc buổi trưa.

 

+ Luyện thói quen ngủ một giấc buổi trưa.

MT11: Đi vệ sinh đúng nơi quy định.

+ Luyện một số thói quen tốt trong sinh hoạt: Ăn chín, uống chín, rửa tay trước khi ăn, lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn, vứt rác đúng nơi quy định.

MT12: Làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (lấy nước uống, đi vệ sinh,...)

 

 

 

 

 

 

- Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe.

* Tự phục vụ:

+ Xúc cơm, uống nước.

+ Mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt.

+ Chuẩn bị chỗ ngủ

* Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.

* Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định.

* Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.

MT13: Chấp nhận đội mũ khi ra nắng, đi dày dép, mặc quần áo ấm khi trời lạnh.

- Biết đội mũ khi ra nắng, đi dày dép, mặc quần áo ấm khi trời lạnh.

MT14: Biết tránh một số vật dụng, nơi nguy hiểm (bếp đang đun phích nước nóng, xô nước, giếng,..) khi được nhắc nhở.

 

 

- Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn.

+ Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm không được phép sờ vào hoặc đến gần (bếp đang đun, phích nước,...)

MT15: Biết và tránh một số hành động nguy hiểm (leo trèo lên lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn,...) khi được nhắc nhở.

+ Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh.

+ Leo trèo, nghịch các vật sắc nhọn.

2.  Lĩnh vực  phát triển nhận thức

MT16: Sờ, nắn, nhìn, nghe, ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng.

 

 

 

 

 

 

- Khám phá thế giới bằng giác quan: Thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác.

+ Tìm đồ vật mới cất giấu

+ Nghe và nhận biết âm thanh của một số đồ vật, tiếng kêu của một số con vật quen thuộc.

+ Sờ, nắn đồ vật, đồ chơi để nhận biết cứng - mềm, trơn (nhẵn), xù xì.

+ Nếm vị một số thức ăn, quả

+ Trẻ sắm vai chơi: Mẹ con, bế

MT17: Chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. Sử dụng được một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.

 

MT18: Nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi.

 

 em, cô giáo,...

+ Chơi nấu ăn, lắp ghép...

+ Đồ dùng, đồ chơi của bản thân và của nhóm lớp.

 

+ Tên và công việc của những người thân gần gũi trong gia đình.

+ Tên cô giáo, các bạn, nhóm, lớp

 

MT19: Nói được tên và chức năng của một số bộ phận cơ thể khi được hỏi.

+ Tên, chức năng chính của một số bộ phận của cơ thể: Mắt, mũi, miệng, tai, tay, chân

MT20: Nói được tên một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật, hoa quả, con vật quen thuộc.

+ Tên một số đặc điểm nổi bật của con vật, rau, quả quen thuộc.

+ Tên đặc điểm nổi bật của PTGT gần gũi.

MT21: Chỉ, nói tên hoặc lấy hoặc cất đồ dùng, đồ chơi màu đỏ, vàng, xanh theo yêu cầu.

+ Màu đỏ, màu vàng, màu xanh (nhận biết qua đồ dùng, đồ chơi, con vật,...)

 

MT22: Chỉ hoặc lấy, hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước to, nhỏ theo yêu cầu

+ Kích thước (to-nhỏ)

+ Hình tròn, hình vuông.

+ Vị trí trong không gian so với bản thân trẻ.

+ Số lượng (một-nhiều)

3.  Lĩnh vực phát triển

MT23: Thực hiện được nhiệm vụ gồm 2-3 hành động.

 Ví dụ: “Cháu cất đồ chơi lên giá rồi đi rửa tay”

- Nghe hiểu lời nói:

+ Nghe thực hiện các yêu cầu bằng lời nói.

 

MT24: Trả lời các câu hỏi: “ai đây?”, “cái gì đây?”... “làm gì?”,... “thế nào?”. Ví dụ: “con gà gáy thế nào?”

+ Nghe các câu hỏi: “cái gì?”, “làm gì?”, “để làm gì?”, “ở đâu?”, “như thế nào?”

MT25: Hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: Trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.

+ Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đối, bài hát, truyện ngắn

 

MT26: Phát âm rõ tiếng

 

 

 

- Nghe nhắc lại các âm, các tiếng và các câu.

+ Trò chuyện bằng các câu đơn, câu ghép.

MT27: Đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.

 

 

+ Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn, bài ca dao, đồng dao câu 3-4 tiếng.

+ Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý.

MT28: Nói được câu đơn giản 5-7 tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động đặc điểm quen thuộc

 

 

 

- Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp:

+ Sử dụng các từ chỉ đồ vật, con vật, đặc điểm, hành động quen thuộc trong giao tiếp.

+ Sử dụng các từ thể hiện sự lễ

phép khi nói chuyện với người lớn.

 

MT29: Sử dụng lời nói với các mục đích

 khác nhau:

- Chào hỏi, trò chuyện

- Bày tỏ nhu cầu của bản thân.

- Hỏi về các vấn đề quan tâm như: “con gì đây?”, “cái gì đây?”...

+ Thể hiện nhu cầu, mong muốn và hiểu biết bằng 1-2 câu đơn giản và câu dài.

 

 

MT30: Nói to, đủ nghe, lễ phép

 

+ Trẻ nói rõ ràng, đủ nghe, lễ phép với người lớn

4.

Lĩnh vực tình cảm và kỹ năng xã hội

 

MT31: Nói được vài thông tin về mình (tên, tuổi)

MT32: Thể hiện điều mình thích và không thích.

- Biểu lộ sự nhận thức về bản thân:

+ Nhận biết tên gọi, một số đặc điểm bên ngoài của bản thân.

+ Sở thích của bản thân.

MT33: Biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.

 

 

- Nhận biết và biểu lộ cảm xúc với con người và sự vật gần gũi:

+ Biểu lộ qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói khi giao tiếp với người

MT34: Nhận biết được trạng thái cảm xúc vui, buồn, sợ hãi.

+ Nhận biết được cảm xúc vui, buồn, sợ hãi của người gần gũi.

MT35: Biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi qua nét mặt, cử chỉ.

+ Qua nét mặt, nhận biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi.

MT36: Biểu lộ sự thân thiện với một số con vật quen thuộc, gần gũi, bắt chước tiếng kêu, gọi.

 

+ Biểu lộ sự thân thiện với con vật quen thuộc, gần gũi: Cho gà vịt ăn...

+ Bắt chước tiếng kêu của gà, vịt, chó,...

MT37: Biết chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ.

 

 

 

+ Thực hiện hành vi xã hội đơn giản:

+ Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: Chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ “dạ”, “vâng ạ”, chơi cạnh bạn, không cấu bạn

MT38: Biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ.

 

+ Trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại, nấu ăn, bán hàng,...

MT39: Chơi thân thiện cạnh trẻ khác

+ Chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn.

MT40: Thực hiện một số yêu cầu của người lớn

+ Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm lớp:

MT41: Biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát, bản nhạc quen thuộc.

+ Xếp hàng chờ đến lượt, để đồ chơi vào nơi quy định.

 

 

 MT42: Thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút, di màu, vẽ nghệch ngoạc)

+ Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau, nghe âm thanh của các nhạc cụ.

+ Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn, xé, vò, xếp hình.

+ Xem tranh.

     

 

 • ĐỘ TUỔI 3 - 4 TUỔI

LĨNH VỰC

MỤC TIÊU GIÁO DỤC NĂM HỌC

NỘI DUNG GIÁO DỤC NĂM HỌC

a. Phát triển vận động

1. Lĩnh vực phát triển thể

MT 1: Khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.

 

+ Cân nặng:

Trẻ trai: Từ 9,7 - 15,3 kg

Trẻ gái: 9,1 - 14,8 kg

+ Chiều cao:

Trẻ trai: 81,7 - 93,9 cm

Trẻ gái: 80,0 - 92,9 cm

MT 2: Trẻ thực hiện đúng , đủ các động bài tập thể dục tác theo hướng dẫn

- Hô hấp :

+ Hít vào thật sâu bằng động tác hai tay dang ngang đưa ra trước lên cao .

+ Thở ra từ từ bằng 1 động tác hai tay thả xuôi , đưa ra trước bắt chéo trước ngực .

+ Hít vào thở ra kết hợp với sử dụng đồ vật : Nơ , dải lụa , lên sợi , bắt chiếc tiếng kêu của đồ vật , con vật .

- Tay vai :

+ Hai tay đưa lên cao , ra trước , dang ngang

+ Hai tay đưa sang ngang đưa lên cao

+ Hai cánh tay đánh xoay tròn trước ngực , đưa lên cao

+ Hai tay đánh cheo nhau về phía trước và ra sau .

+ Từng tay đưa lên cao, dang ngang

- Lưng bụng :

+ Đứng cúi người về phía trước .

+ Đứng tay chống hông nghiêng người sang 2 bên

+ Đứng tay chống hông quay người sang 2 bên

+ Đứng cúi người về phía trước, ngả người ra sau .

+ Đứng nghiêng  người sang hai bên tay đặt sau gáy :

- Chân :

+ Đứng khụy gối

+ Bật tách ,chụm chân tại chỗ

+ Từng chân đua lên cao, ra trước sang ngang

+ Đứng nâng cao chân , gập gối

+ Bật lên trước, bật lùi lại , bật sang bên

MT 3: Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động : Đi hết đoạn đường hẹp (3m x 0,2m)

Đi kiễng gót liên tục 3m

- Đi theo đường hẹp

- Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát

- Đi kiễng gót 3m

MT 4: Trẻ kiểm soát được vận động khi thực hiện bài tập : Đi / chạy thây đổi tốc độ : Đi / Chạy trong đường zích zắc : Bật nhảy: Chạy liên túc trong đường zích zắc (3- 4 điểm zích zắc) không chệch ra  ngoài

- Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

- Chạy thay đổi theo tốc độ hiệu lệnh

- Chạy  thay đổi hướng theo đường zích zắc

- Bật nhảy tại chỗ.

- Bật tiến về phía trước

- Bật liên tục vào 3 – 4 vòng

- Bật xa 20- 25cm

MT 5: Trẻ biết phối hợp tay, mắt khi thực hiện vận động: Tung bắt bóng với cô: Bắt được 3 lần liền không rơi bóng (2,5m) . Tự đập và bắt được 3 lần liền: Ném trúng đích: Bò, trườn

- Tung bắt bóng với cô

- Đập và bắt bóng

- Chuyền  bắt bóng hai bên

- Bò thấp chui qua cổng

- Trườn theo hướng thẳng

- Bò zích zắc qua 3-4 điểm

- Trườn chui qua cổng

- Bước lên xuống bục

MT 6: Trẻ thể hiện được sự nhanh, mạnh, khéo léo trong thực hiện bài tập tổng hợp : Chạy được 15m liên tục, Ném trúng đích nằm ngang (xa 1,5m). Bò trong đường hẹp (3m x 0,4m) không chệch ra ngoài

- Ném xa bằng hai tay .

- Ném xa bằng một tay .

- Ném trúng đích nằm ngang

- Chạy nhanh 15m

- Bò theo đường hẹp

 

MT 7: Trẻ thực hiện được các vận động: Xoay tròn cổ tay: Gập, đan ngón tay vào nhau

- Gập, đan các ngón tay vào nhau, quay ngón tay, cổ tay, cuộn cổ tay,

b. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

 

MT 8: Trẻ phối hợp được cử chỉ của các bàn tay , ngón tay trong một số hoạt động : Vẽ được hình tròn theo mẫu : Cắt thẳng được một số đoạn 10cm : Xếp chồng 8- 10 khối không đổ.Tự cài, cởi cúc

- Đan tết

- Xếp chồng các hình, khối khác nhau .

- Xé, dán giấy, tô, vẽ nguệch ngoạc

- Sử dụng kéo bút

- Cài, cởi cúc áo

MT 9: Trẻ nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật, tranh ảnh 

- Một số thực phẩm và móm ăn quen thuộc

MT 10: Biết và gọi đúng tên một số món ăn hằng ngày

- Một số thực phẩm, món ăn đơn giản: Trứng rán, cơm, canh rau .

MT 11: Trẻ hiểu được ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khắc nhau .

- Sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì )

- Các bữa ăn trong ngày, lợi ích của ăn uống đủ lượng, đủ chất .

MT 12: Trẻ thực hiện được 1 số việc đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn: Rửa tay, lau mặt, xúc miệng, tháo tất, cởi quần áo .

- Làm quên cách đánh răng, lau mặt

- Tập rửa tay bằng xà phòng

- Thể hiện bằng lời nói: Nhu cầu ăn uống, ngủ vệ sinh …

MT 13: Trẻ biết sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách

- Cách sử dụng bát, thìa, ca cốc

MT 14: Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống khi thực hiện nhắc nhở: Uống nước đã đun sôi, không ăn quả xanh

- Một số thối quen  hành vi tốt trong ăn uống .

MT 15: Có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở: Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giầy khi đi học

Biết nói với người lớn đau, chảy máu.

- Một số thoi quen tốt về giữ gìn sức khỏe.

- Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh MT đối với sức khỏe con người.

- Trang phục phù hợp với thời tiêt.

- Một số biểu hiện khi ốm

- Một số trường hợp khẩn cấp cần gọi người giúp đỡ: Chảy máu, cháy

 

 

MT 16: Trẻ nhận ra và biết tránh, không đến gần, sờ vào một một số vận dụng nguy hiểm khi được nhắc nhở

(Bàn là, bếp đang đun, phích nước, cơm, canh nóng…)

- Vật dụng nguy hiểm đến tính mạng: Ổ điện, bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng…

MT 17:  Trẻ biết tránh những nơi nguy hiểm khi được nhắc nhở

(Ô, dây điện, hồ, ao, bể chứa, cống thoát nước,giếng, hố vôi…)

- Những nơi không an toàn: Hồ, ao, bể chứa nước, giếng, hố vôi…

MT 18: Trẻ nhận ra và biết tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở:

- Một số hành động nguy hiểm: Cười trong khi ăn, uống, ăn các loại quả có hạt, tự lấy thuốc uống, leo trèo bàn ghế, cây, nghịch các vật sắc nhọn.

- Theo người lạ ra rời khu vực trường lớp

 

a, Khám phá khoa học

 

 

 

 

 

 

2. Lĩnh vực phát triển nhận thức

MT 19: Trẻ quan tâm, hứng thú khám phá các sự vật, hiện tượng gần gũi: Chăm chú quan sát sự vật, hiện tượng; hay đặt các câu hỏi về đối tượng

- Một số ngồn nước trong sinh hoạt hàng ngày.

- Cách chăm sóc và bảo vệ các con vật gần gũi.

- Hiện tượng nắng mưa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con người.

MT 20: Trẻ biết sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu, nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng: Nhìn, nghe, ngủi nếm, sờ…

- Đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sự dụng đồ chơi;

- Tên, đặc điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông quen thuộc;

- Đặc điểm nổi bât và ích lợi của con vật, cây, hoa quả quen thuộc.

- Một số đặc điểm tính chất quen thuộc của đất, cát, sỏi, đá…

MT 21: Trẻ thích làm thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát, tìm hiểu đối tượng.

- Cách chăm sóc và bảo vệ con vật, cây gần gũi.

- Một số nguồn nước trong sinh hoạt hàng ngày.

MT 22: Trẻ  biết thu thập  thông tin về đối tượng bằng nhều cách khác nhau: xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về đối tượng.

- Xem tranh ảnh, vật thật, mô hình về đồ vật, PTGT, cây, hoa, quả,con vật, hiện tượng tự nhiên…

MT 23: Trẻ  phân loại được các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật.

- Phân loại PTGT, con vật, đồ vật, cây, hoa quả, hiện tượng theo dấu hiệu chung.

MT 24: Trẻ nhận ra một vài mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng quen thuộc khi được hỏi.

- Mối quan hệ đơn giản giữa cây, con vật, quen thuộc với môi trường sống của chúng

- Mối quan hệ giữa thời tiết và sức khỏe con người.

- Mối liên hệ giữa vệ sinh, môi trường với sức khỏe con người;

 

MT 25: Trẻ biết miêu tả nững dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi mở của cô giáo

- Một số nguồn ánh sáng trong sinh hoạt hàng ngày.

- Một số PTGT, đồ dùng, đồ chơi, con vật, cây, hoa, quả

- Một số dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm.

MT 26: Trẻ biết thể hiện một số điều quan sát được qua các hoạt động chơi, âm nhạc, tạo hình…

- Chơi thao tác vai

- Chơi bài hát về cây, con vật.

-Vẽ, dán, xé, nặn con vật cây cối, đồ dùng, đồ chơi, PTGT.

- Kể lại buổi dạo chơi, tham quan.

 

b. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

 

 

MT 27: Trẻ thể hiện được sự quan tâm đến số lượng và đếm như hat hỏi về số lượng, đếm vẹt, biết sự dụng ngón tay để thể hiện số lượng

- Làm quen với các nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 và đếm qua xem sách, tranh, ảnh, mô hình…

MT 28: Trẻ đếm đúng trên các đối tượng giống nhau và biết đếm đến 5

- Đếm nhóm và đối tượng có số lượng trong phạm vi đến 5 và đếm theo khả năng

MT 29: Trẻ biết so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng nhiều cách khác nhau và nói được các từ: Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.

- Số lượng hai nhóm bằng nhau, không bằng nhau.

- Xếp tương ứng 1-1, ghép đôi.

- Một và nhiều.

MT 30:Trẻ biết gộp và đếm 2 nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5

- Gộp hai nhóm đối tượng và đếm

MT 31: Trẻ biết tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 thành hai nhóm nhỏ

- Tách 1 nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn

MT 32:Trẻ nhận ra quy tắc xếp đơn giản (mẫu) và sao chép lại.

- Xếp xen kẽ 2-3 đối tượng;

- Sắp xếp theo mẫu;

MT 33: Trẻ biết so sánh hai hai đối tượng về kích thước và nói được các từ to hơn/ nhỏ hơn; Dài hơn, ngắn hơn; Cao hơn / Thấp hơn; Bằng nhau .

- So sánh chiều dài của 2 đối tượng

- So sánh chiều cao của 2 đối tượng

- So sánh chiều rộng của 2 đối tượng.

- So sánh độ lớn to – nhỏ của đồ vật

MT 34: Trẻ biết nhận dạng và gọi đúng tên các hình: Tròn, vuông, tam giác, chữ nhật

- Hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế .

- Xếp hình, chắp ghép các hình .

MT 35:Trẻ biết sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân

- Nhận biết phía trên - Phía dưới, phía trước, phía sau, tay phải - Tay trái của bản thân

 

c, Khám phá xã hội

 

 

MT 36: Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện

- Giới thiệu về mình: Tên, tuổi, giới tính của bản thân

MT 37: Trẻ nói được tên của bố mẹ và các thành viên trong gia đình

- Bố mẹ và các thành viên trong gia đình

MT 38: Trẻ nói được địa chỉ của gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình

- Ngôi nhà, địa chỉ của gia đình bé

- Nhu cầu gia đình

 

MT 39: Trẻ nói được tên trường, lớp, cô giáo, bạn, đồ chơi, đồ dùng trong lớp khi được hỏi, trò chuyện.

- Lớp mẫu giáo, tên, công việc của cô giáo

- Các bạn, đò dùng, đồ chơi của lớp, các hoạt động của trẻ ở trường.

MT 40: Trẻ biết kể tên và nói được sản phẩm của nghề nông, nghề xây dựng……khi được hỏi, xem tranh.

- Tên gọi, sản phẩm và ích lợi của một số nghề trong xã hội; Nghề phổ biến, đặc sản của Điện Biên

MT 41: Trẻ kể được tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, Tết trung thu…qua trò chuyện, tranh ảnh.

- Một số lễ hội: Ngày khai giảng, Tết trung thu, Tết thiếu nhi…

MT 42: Trẻ kể được một vài danh lam thắng cảnh ở Điện Biên

- Cờ Tổ Quốc, một số di tichs lich sử, danh lam, thắng cảnh của quê hương Điện Biên

3. Lĩnh vực

Phát triển ngôn ngữ

 

MT 43: Trẻ thực hiện được yêu cầu đơn giản

- Thực hiện yêu cầu của cô giáo

- Các tình huống thực hiện trong cuộc sông

MT 44: Trẻ hiểu được một số từ khái quát, gần gũi: Quần, áo, đồ chơi, hoa, quả…..

- Các từ chỉ tên người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi quen thuộc.

 MT 45: Trẻ biết lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại

- Nghe truyện kể, truyện đọc

- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè….

- Nghe các câu đơn giản, câu mở rộng.

MT 46: Trẻ nói rõ các âm, tiếng, từ tiếng việt

- Các âm, tiếng, từ của tiếng Việt

- Kể lại sự việc đã được thấy

MT 47: Trẻ sử dụng các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm…..

- Các từ chỉ tên người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc.

- Trả lời và đặt các câu hỏi: Ai, cái gì, ở đâu, khi nào ?

MT 48Trẻ sử dụng được câu đơn, câu ghép khi giao tiếp.

- Nói các  câu đơn, câu đơn mở rộng khi giao tiếp, trò chuyện.

- Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng câu đơn, câu đơn mở rộng.

MT 49: Trẻ kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân

- Kể lại buổi dạo chơi, đi chơi xem phim, thăm ông bà

MT 50: Trẻ thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao…..

- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò, vè

MT 51: Trẻ kể lại được truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn

- Kể lại 1 vài tình tiết của truyện đã được nghe

- Mô tả sự vật, tranh ảnh có sự giúp đỡ

MT 52: Trẻ biết bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện

- Kể chuyện, đóng vai theo lời dẫn chuyện của giáo viên

MT 53: Trẻ  biết sử dụng các từ vâng ạ, dạ, thưa…trong ứng xử, giao tiếp

- Cử chỉ, hành vi, các từ biểu thị sự lễ phép

MT 54: Trẻ nói rõ ràng, mạch lạc, đủ nghe khi trò chuyện, giao tiếp, thảo luận

- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp

MT 55: Trẻ biết đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách, xem tranh

- Xem và nghe đọc các loại sách tranh.

- Làm quen với cách đọc và và viết tiếng Việt: Hướng đọc, viết, đọc ngắt nghỉ sau các dấu.

- Làm quen với một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống: (Nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông: Đường cho người đi bộ….)

 MT 56: Trẻ nhìn vào tranh minh họa gọi được tên nhân vật trong tranh

- Xem sách tranh các loại.

- Cầm sách, mở sách, xem tranh và '' Đọc '' truyện.

- Giữ gìn sách

MT 57: Trẻ thích vẽ, '' Viết '' nguệch ngoạc.

- Tiếp xúc với chữ, sách , truyện

4. Giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội

 

MT 58: Trẻ nói được tên tuổi, giới tính của bản thân

- Bé giới thiệu về mình: Tên, tuổi, giới tính của bản thân.

MT 59: Trẻ nói được điều bé thích, không thích.

- Những điều bé thích, không thích; Điều bé nên làm và  không nên làm.

- Hanh vi '' đúng '' - ''sai'' - '' tốt'' - ''xấu''.

MT 60: Trẻ mạnh dạn khi tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi

- Tham gia vào các hoạt động  chơi - tập,  hoạt động nhóm…..

MT 61: Trẻ cố gắng thực hiện hoàn thành công việc đơn giản được giao ( chia giấy vẽ, xếp đồ chơi…)

- Thực hiện nhiệm vụ lao động, trực nhật.

- Tham gia các hoạt động học tập.

- Thực hành một số việc tự phục vụ.

MT 62: Trẻ nhận ra cảm xúc của người khác: Vui, buồn, sợ hãi, tức giân qua nét mặt, giọng nói, qua tranh ảnh.

- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc ( vui, buồn, sợ hãi, tức giận…..) qua tranh ảnh, giao tiếp….

MT 63: Trẻ biết biểu lộ cảm xúc của bản thân: Vui, buồn, sợ hãi, tức giận.

- Thể hiện cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, trò chơi, hát, vận động

 

MT 64: Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ

- Xem tranh ảnh, băng đĩa hình về Bác Hồ.

MT 65: Trẻ thích nghe kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ.

- Hát, múa, đọc thơ, kể chuyện, xem tranh ảnh về Bác Hồ.

MT 66: Trẻ thực chiện một số quy định ở lớp và gia đình

- Một số quy định ở lớp và gia đình (  cất đồ dùng, sắp xếp đồ chơi, đi vệ sinh, ra, vào lớp….) Tiết kiệm điện, nước.

MT 67: Trẻ biết chào hỏi và nói vảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở……

- Cử chỉ, hành vi, lời nói biểu thị sự lễ phép ( chào hỏi, cảm ơn )

- Nhận ra hành vi '' đúng'' - '' sai'' - ''tốt'' - ''xấu''.

MT 68: Trẻ chú ý lắng nghe khi cha mẹ cô giáo, bạn nói

- Chờ đến lượt

- Yêu mến bố, mẹ, anh, chị, em ruột

 

MT 69: Trẻ biết cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ

- Chơi hòa thuận với bạn.

- Hợp tác trong nhóm chơi.

 

MT 70: Trẻ thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây

- Bảo vệ chăm sóc con vật và cây cối

 

5. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

 

MT 71: Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định

- Giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh trường, lớp

MT 72: Trẻ thể hiện sự vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng.

- Bộc lộ cảm xúc khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật.

 

MT 73: Trẻ chú ý nghe, tỏ ra thích được hát, vỗ tay, nhún nhảy,lắc lư theo bài hát, bản nhạc; Thích nghe đọc thơ, đồng dao ca dao, tục ngữ, thích nghe kể câu chuyện

- Nghe các bài hát , bản nhạc

( nhạc thiếu nhi, dân ca ).

- Các câu chuyện kể phù hợp với độ tuổi.

- Các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ.

 

MT 74: Trẻ thể hiện sự vui sướng và nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật ( màu sắc, hình dáng….) của các tác phẩm tạo hình.

- Xem tranh ảnh, sản phẩm tạo hình và nói lên cảm nhận của mình.

MT 75: Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc

- Hát các bài hát trong chương trình giáo dục mầm non, bài hát thiếu nhi

 

MT 76: Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài hát bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa )

- Vận động minh họa, vỗ đệm các bài hát trong chương trình giáo dục mầm non, bài hát thiếu nhi.

- Sử dụng các dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo phách, nhịp

MT 77: Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý

- Tạo ra các sản phẩm từ các nguyên vật liệu tạo hình khác nhau

MT 78: Trẻ biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang tạo thành bức tranh đơn giản

- Tô màu, vẽ nét thẳng, nét xiên, ngang để tô, vẽ: Bé trai, bé gái, làm khuôn mặt đep, Ngôi nhà, Sản phẩm nghề, Con gà con, Các con vật, Hoa, Cỏ, Cây, Mưa, Thuyền, Lá cờ tổ quốc……..

MT 79: Trẻ biết xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản.

- Dán bộ phận cơ thể còn thiếu, cắt dán dụng cụ nghề, dán hoa, cắt dán một số loại rau, dán ô tô tải, xé dán chùm bóng bay, dán dây xúc xích…..

MT 80: Trẻ biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt để tạo thành các sản phẩm có 1 ( 2 khối ).

- Nặn bánh, nặn quả tròn, nặn con cá, nặn các loại quả, nặn chùm quả…..

 

MT 81: Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản.

- Xếp các hình, khối, chắp ghép các hình học, gấp để tạo ra sản phẩm: Xếp nhà, xếp ô tô, tàu, thuyền, cây…..

 

Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình của mình, của bạn

- Xem tranh, hình vẽ nhận xét sản phẩm tạo hình của mình, của bạn

 

MT 83: Trẻ biết vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc.

- Vận động theo cách riêng của trẻ khi hát/ nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc.

 

MT 84: Trẻ tạo ra được các sản phẩm tạo hình theo ý thích

- Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý tưởng của trẻ ( Sản phẩm sáng tạo )

 

MT 85: Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình

- Tạo sản phẩm và gọi tên sản phẩm

 

* ĐỘ TUỔI 4 - 5 TUỔI

LĨNH VỰC

MỤC TIÊU GIÁO DỤC NĂM HỌC

NỘI DUNG GIÁO DỤC NĂM HỌC

 

a. Phát triển vận động

1. Lĩnh vực phát triển thể

*MT1: Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi:

+ Cân nặng: trẻ trai: 12,7-21,2 kg, Trẻ gái: 12,3-21,5kg

+ Chiều cao: Trẻ trai: 94,9-111,7cm, Trẻ gái: 94,1-111,3cm

 • - TrÎ kháe m¹nh, nhanh nhÑn, tham gia c¸c ho¹t ®éng cïng b¹n. C©n nÆng n»m ë kªnh b×nh th­êng.

- TrÎ kháe m¹nh, nhanh nhÑn, tham gia c¸c ho¹t ®éng cïng b¹n. ChiÒu cao n»m ë kªnh b×nh th­êng.

MT2: Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh

                                                                    

 • Trẻ tập động tác PT các nhóm cơ và hô hấp
 • - Tập luyện các kĩ năng vận động cơ bản và PT các tố chất trong vận động thông qua các vận động:
 • + Đi và chạy
 • + Tung, ném, bắt
 • + Bò, trườn, trèo
 • + Bật- nhảy

+ Tập các cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay -mắt và sử dụng một số đồ dùng, dụng cụ (Vo, xoáy, xoắn, vặn, búng ngón tay, vê....) Lắp ghép hình: xé, cắt đường thẳng, vẽ hình, cài cởi cúc,...

MT3: Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: Bước đi liên tục trên ghế thể dục hoặc trên sàn. Đi bước lùi liên tiếp khỏang 3m

Trẻ biết thực hiện các động tác đi trong đường hẹp, trèo lên xuống ghế

Bật qua các vòng không chạm vòng

Thực hiện các bài tập theo hướng dẫn của cô

             

MT4:  Trẻ kiểm soát được vận động;

- Đi/chạy thay đổi hướng vận động đúng tín hiệu vật chuẩn(4-5 vật chuẩn đặt dích dắc)

- Đi và chạy:

+ +Đi bằng gót chân, đi khuỵu gối, đi lùi.

+ +Đi trên ghế thể dục, đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn.

+ +Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh, dích dắc (đổi hướng) theo vật chuẩn.

+ +Chạy 15m trong khoảng 10 giây.

+ +Chạy chậm 60-80m.

MT5:Trẻ biết phối hợp tay mắt trong VĐ: Tung bắt bóng với người đối diện(cô/bạn) bắt đc 3 lần liền không rơi bóng(khoảng cách 3m)Ném bóng trúng đích đứng (xa 1.5m x 1.2m). Tự đập bóng được 4-5 lần liên tiếp

 - Dạy trẻ Tung, ném, bắt:

+ + Tung bóng lên cao và bắt.

+ + Tung bắt bóng với người đối diện.

+ + Đập và bắt bóng tại chỗ.

+ + Ném xa bằng 1 tay, 2 tay.

+ + Ném trúng đích đứng bằng 1 tay.

 + Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân.

 

MT6:Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m trong 10 giây

- Ném trúng đích ngang

(xa 2m) - Bò trong đường zích zắc(3-4 điểm zích zắc, cách 2m) không chệch ra ngoài.

- Dạy trẻ các bài tập

+  Bò bằng bàn tay và cẳng chân 3-4m.

+ Bò dích dắc qua 5 điểm.

+ Bò chui qua cổng.

+ Trườn theo hướng thẳng. Trườn sấp

+Trèo lên, xuống ghế

+ Ném trúng đích ngang

Trẻ biết thực hiện bài vận động ném trúng đích nằm ngang không làm rơi vật ra ngoài.

Trong khi trẻ thực hiện vận động bò trong đường zích zắc không không chạm vào các điểm. Khi bò trẻ đặt chân sát sàn

 

MT7: Trẻ thực hiện được các vận động: Cuộn- xoay tròn cổ tay. Gập, mở các ngón tay

 

Trong quá trình thực hiện trẻ biết phối hợp các cử động của bàn tay, các ngón tay như; xoay, cuộn tròn cổ tay

Thực hiện gập mở các ngón tay

Đan hai bàn tay vào nhau và xoay tròn cổ tay.

 

MT8:Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay mắt trong một số hoạt động: Vẽ hình người, nhà, cây, cắt thành thạo theo đường thẳng, xây dựng lắp ráp với 10-12 khối. Biết tết sợi đôi. Tự cài, cởi cúc, buộc dây giày.

Trẻ biết sử dụng khéo léo đôi bàn tay và các ngón tay để cầm các hình khối, đồ chơi lắp ghép xếp cạnh, xếp chồng các khối với nhau. Biết cách cầm kéo để cắt đường thẳng bằng tay phải và bằng 2 ngón tay. Trẻ biết tự cởi và cài cúc áo của mình.

 

b. Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe

 

MT9: Trẻ biết một số sản phẩm cùng nhóm;

Thịt, cá…có nhiều chất đạm

Rau, quả chín có nhiều vitamin

 

- Dạy trẻ tên 4 nhóm thực phẩm thông thường

- Ích lợi của từng nhóm TP đó

 rau, củ, quả, cây xanh…

Biết trả lời các câu hỏi của cô

*MT10: Trẻ nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biếnđơn giản" rau luộc, nấu canh, thịt có thể luộc, rán, kho, gạo nấu cơm

 

Trẻ biết tên một số ăn hàng ngày quen thuộc với trẻ như: Thịt ruốc, trứng chiên, Tôm xay...

Và biết các món canh như: canh cua, canh thịt, riêu cua...

Biết trả lời câu hỏi của cô qua cách chế biến món ăn, trẻ ăn ngon miệng ăn hết xuất có ý thức trong ăn uống

Dạy trẻ những dạng chế biến đơn giản của một số thực phẩm, món ăn: luộc, canh, kho, chiên

MT 11: Trẻ biết ăn để cao lớn, khỏe thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng.

Trẻ ăn để cao lớn, khỏe thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng.

MT12: Thực hiện một số việc khi được nhắc nhở:

- Tự rửa tay bằng xà phòng. Tự lau mặt, đánh răng.

- Tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn

Trước khi ăn cơm các con phải làm gì?

Chúng mình phải rửa mặt ntn?

Ngoài việc rửa mặt ra chúng mình còn phải làm gì?...

 

 

MT13: Trẻ tự cầm bát thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.

Trong giờ ăn trẻ biết tay phải cầm thìa, tay trái cầm bát ăn gọn gàng không làm rơi vãi đồ ăn

MT14: Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống: Mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, nhai kĩ. Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác . Không uống nước lã

Trẻ biết kê bàn, ghế, vào bàn ngồi ngay ngắn. Trước khi ăn biết mời cô và mời bạn, trong khi ăn không làm rơi vãi đồ ăn, không nói chuyện trong khi ăn, ăn hết xuất...Trẻ không ăn kiêng các loại thức ăn và các loại rau, biết ăn rau để tốt cho sức khỏe. Biết uống nước đun sôi hoặc nước lọc.

MT15: Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh khi được nhắc nhở: vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, đi tất khi trời lạnh, đi giày khi đi học. biết nói với người lớn khi đau, chảy máu hoặc sốt. Đi vệ sinh đúng nơi quy định. Bỏ rác đúng nơi quy định.

Dạy trẻ lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khoẻ con người.

+ Nói với người lớn khi bị sốt, bị ốm

+ Đi vệ sinh đúng nơi quy định

+ Không ăn thức ăn có mùi ôi; không ăn lá, quả lạ... không uống rượu, bia, cà phê; không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn.

+ Tự thay quần áo khi ướt bẩn, cởi tháo tất…

MT16: Trẻ biết nhận ra bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng là nguy hiểm không đến gần. Biết các vật sắc nhọn không nên nghịch

Dạy trẻ nhận ra bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng… là nguy hiểm không đến gần, biết không nên ngịch các vật sắc, nhọn.

 

MT17: Nhận ra những nơi như ;ao, hồ, mương nước, suối, bể chứa nước…là nơi nguy hiểm không được chơi gần.

 

 

+ Không đến gần ao, hồ, sông, suối, bể nước…

Trẻ nhận ra được một số khu vực nguy hiểm không nên chơi gần những khu vực này như; ao, hồ, sông, suối, khu vực chứa nước, giếng... Cô thường xuyên nhắc nhở và dặn dò trẻ và tổ chức chơi các trò chơi để giúp trẻ khắc sâu hơn về những nơi nguy hiểm không được chơi gần

MT18: Trẻ biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở: Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt. Không ăn thức ăn có mùi ôi thiu, không ăn lá, quả lạ, không uống rượi bia, cà phê, không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn. Không được ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo.

- Dạy trẻ Không được ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo.

+ Không chọc ghẹo chó, mèo

+ Trong khi ăn không nói chuyện, không nô đùa

+ Khi ăn quả có hạt phải có người lớn giúp đỡ...

MT 19:

Trẻ biết nhận ra  một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ:

- Biết gọi người lớn khi gặp  một  số trường hợp khẩn cấp: cháy, có  người rơi xuống nước, ngã chảy máu.

- Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân khi cần

 • Dạy trẻ gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp: cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu.

+ Gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân khi cần thiết.

 

 

 

 

Khám phá khoa học

 

 

 

 

2.Lĩnh vực phát triển nhận thức

MT20: Trẻ thích quan tâm đến những thay đổi của sự vật, hiện tượng xung quanh với sự gợi ý, hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về những thay đổi của sự vật, hiện tượng; ‘‘vì sao cây lại héo’’, ‘‘vì sao lá cây bị ướt’’...

- Trẻ biết được sự thay đổi của thời tiết diễn ra trong ngày như; trời nắng, trời mưa, trời lạnh…

Và trả lòi các câu hỏi của cô về những thay đổi của sự vật, hiện tượng diễn ra; - Các con thấy lá cây này có màu gì/ Vì sao lá lại có màu vàng.

MT21: Trẻ biết phối hîp c¸c gi¸c quan ®Ó xem xÐt sù vËt, hiÖn t­îng nh­ kÕt hîp nh×n, sê, ngöi, nÕm®Ó t×m hiÓu ®Æc ®iÓm cña ®èi t­îng.

 

-C¸c con nh×n thÊy thêi tiÕt h«m nay thÕ nµo?

-Khi n¾ng nãng c¸c con ph¶i uèng thËt nhiÒu n­íc, vËy n­íc cã vÞ g×? mµu g×Dạy trẻ phối  hợp các giác quan để xem xét, tìm hiểu, nhìn, nghe, ngửi, sờ để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng.

MT 22: Trẻ biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán

Dạy trẻ làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán…

MT23: Trẻ biết thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau; Xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện.

-Trẻ biết tên về sản phẩm hay đồ dùng, dụng cụ của 1 số nghề phổ biến mà trẻ được làm quen

MT 24: Trẻ biết phân loại các đối tượng theo một hoặc hai dấu hiệu

Dạy trẻ phân loại  cây, con vật theo 1 - 2 dấu hiệu.

MT 25: Trẻ nhận xét được một số mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng gần gũi

- Dạy trẻ quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa cây, hoa, quả, con vật với môi trường sống và hiện tượng gần gũi

MT 26: Trẻ biết sử dụng cách thức thích hợp để giải quyết vấn đề đơn giản

 -Dạy trẻ biết cách giải quyết vấn đề của bản thân phải bình tĩnh, cẩn thận không nóng vội.

MT27: Trẻ nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát

 -Trẻ biết đếm và xếp các đối tượng từ trái qua phải, xếp cạnh nhau, trùng khít một đầu để tìm ra được đối tượng cao hơn, thấp hơn hay rộng hơn- hẹp hơn.

MT 28: Trẻ biết thể hiện một số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động vui chơi, âm nhạc và tạo hình….

Qua các hoạt động âm nhạc, hoạt động tạo hình và hoạt động vui chơi trẻ có những kiến thức cơ bản về đối tượng mà trẻ được quan sát, tìm hiểu

 

 1. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

 

MT29: Bước đầu trẻ quan tâm đến chữ số, số lượng như thích đếm được số lượng xung quanh, hỏi" bao nhiêu?" "Là số mấy"?

Trẻ biết nhận biết chữ số 3 và các nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 3

Biết đếm theo sự giúp đỡ của cô

MT30: Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10

- Dạy trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm trong khả năng

MT31:

 Trẻ biết cách so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.

Dạy trẻ biết so sánh 2 đối tượng và sử dụng được các từ: Bằng nhau, dài hơn-ngắn hơn, to hơn-nhỏ hơn, cao hơn –thấp hơn, rộng hơn- hẹp hơn,nhiều hơn- ít hơn.

MT 32: Trẻ biết gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả

Dạy trẻ tách một nhóm đối tượng thành 2 nhóm nhỏ.

- Dạy trẻ gộp 2 nhóm đối tượng và đếm

 

MT33: Trẻ biết t¸ch mét nhãm ®èi t­îng thµnh 2 nhãm nhá h¬n.

Dạy trẻ tách nhóm đối tượng thành hai nhóm nhỏ, gộp 2 nhóm đối tượng và đếm

 MT34: Trẻ biết sử dụng các số từ 1-5 để chỉ số lượng số thứ tự

 

Trẻ biết nhận biết nhóm có số lượng trong phạm vi 5, biết các số thứ tự từ 1 đến 5. Trẻ chọn được số theo yêu cầu của cô

 

MT35: Trẻ nhận biết ý nghĩa của các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

 - Dạy trẻ ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày (số nhà, biển số xe, số điện thoại…

MT36: Trẻ nhËn ra quy t¾c s¾p xÕp cña Ýt nhÊt 3 ®èi t­îng vµ sao chÐp l¹i

- Dạy trẻ biết cách sắp xếp của các đối tượng theo quy tắc, theo tương ứng. Trẻ biết so sánh và sao chép lại

MT37: Trẻ sử dụng được dụng cụ để đo độ dài, dung tích của hai đối tượng, nói kết quả đo và so sánh

- Dạy trẻ biết sử dụng các dụng cụ để đo độ dài, đo dung tích của 2 đối tượng bằng những cách đo đơn giản, dễ hiểu như: xếp chồng, xếp cạnh...Trẻ nhận biết và đưa ra kết quả, so sánh 2 đối tượng

MT38: Trẻ biết chỉ ra các điểm giống nhau, khác nhau giữa 2 hình(tròn và tam giác, vuông và chữ nhật...)

- Các con có biết đây là hình gì không?

- Hình tròn và hình tam giác giống nhau ở điểm gì?

- Vì sao con biết đây là hình tam giác?

- Hình tam giác có mấy cạnh?...

 

MT39: Trẻ biết sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản

- Dạy trẻ biết chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu

 

 MT40: Trẻ biết sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với người khác

- Trẻ chú ý trong giờ học biết trả lời câu hỏi của cô. Biết nhận ra tay phải tay trái , phía trước, phía sau - phía trên, phía dưới của bản thân trẻ và của đối tượng khác

 

MT41: Trẻ biết mô tả các sự kiện xảy ra theo trình tự thời gian trong ngày

- Trẻ nhận biết được các buổi: Sáng, trưa, chiều, tối.

- Trẻ biết các sự kiện xảy ra trong ngày

b.Khám phá xã hội

MT42: Trẻ nói được họ và tên tuổi giới tính của bản thân khi được hỏi trò chuyện

- Trẻ biết trả lời theo câu hỏi của cô biết được tên của bản thân và của bạn. Biết được tuổi của bản thân, trẻ biết được giới tính của bản thân trẻ khi được cô trò chuyện

MT43: Trẻ nói được họ tên và công việc của bố mẹ và các thành viên trong gia đình

- Trẻ nói được họ tên, công việc của bố mẹ, những người thân trong gia đình và công việc của họ. Một số nhu cầu của gia đình, địa chỉ gia đình

MT44: Trẻ nói được địa chỉ của gia đình mình(số nhà, đường phố/thôn, xóm) khi được hỏi, trò chuyện.

- Trẻ biết được tên, địa chỉ của gia đình ở thôn xóm nào? Theo gợi ý của cô

MT45: Trẻ nói được tên và địa chỉ của trường lớp khi được hỏi, trò chuyện

- Trẻ biết tên của trường, tên lớp học của trẻ. Biết tên các bạn, cô giáo của lớp và trả lời câu hỏi của cô

MT 46: Trẻ nói được tên, một số công việc của cô giáo và các bác công nhân viên trong trường khi được hỏi, trò chuyện

- Trẻ nói được tên địa chỉ của trường lớp. Tên và công việc của cô giáo và cac cô các bác ở trường

MT47: Trẻ nói được tên, một vài đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện

- Trẻ biết được tên các bạn trong lớp, biết các đặc điểm nổi bật của các bạn khi cô trò chuyện cùng trẻ

 

MT48: Trẻ biết kể tên, công việc, công cụ, sản phẩm/ích lợi...của 1 số nghề khi được hỏi, trò chuyện.

- Trẻ kể tên về 1 số sản phẩm của nghề nông như; gạo, thóc, rau, củ, quả, cá, thịt...và biết ích lợi của sản phẩm đối với đời sống của con người

MT49: Trẻ biết kể tên và nói đặc điểm của một số ngày lễ hội.

 

 

- Qua bài học trẻ hểu hơn về các ngày hội ngày lễ của quê hương trẻ. Trẻ biết các hoạt động của ngày lễ hội đó. Giúp trẻ hiểu hơn về nét đẹp của quê hương

MT50: Trẻ biết kể tªn vµ nªu mét vµi ®Æc ®iÓm cña c¶nh ®Ñp,di tÝch lÞch sö ë ®Þa ph­¬ng.

- Đặc điểm nổi bật của di tích, danh lam thắng cảnh, ngày lễ hội, sự kiện văn hóa của quê hương, đất nước.

3.Lĩnh vựctriển ngôn ngữ

 

MT51: Trẻ biết thực hiện 2-3 yêu cầu liên tiếp:"Cháu hãy lấy hình tròn màu đỏ gắn vào bông hoa màu vàng"

- Dạy trẻ hiểu và làm theo được 2-3 yêu cầu liên tiếp

MT 52:Trẻ hiểu nghĩa từ khái quát; rau, quả, con vật, đồ gỗ

- Dạy trẻ nghe hiểu các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ biểu cảm

MT 53: Trẻ chú ý l¾ng nghe vµ trao ®æi víi ng­êi ®èi tho¹i.

- Dạy trẻ chú ý lắng nghe và trả lời câu hỏi của cô khi yêu cầu

MT54: Trẻ biết nói rõ để người nghe có thể hiểu được

- Trẻ nói được các câu, các từ ngữ rõ ràng mạch lạc cho cô và các bạn hiểu, biết nói đủ câu, không nói lắp.

MT55: Trẻ sử dông ®­îc c¸c tõ chØ sù vËt, ho¹t ®éng, ®Æc ®iÓm

- Dạy trẻ nói và thể hiện được cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp

MT56: Trẻ sử dụng được các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định

- Dạy trẻ biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép: Ai? cái gì? ở đâu?…

MT57: Trẻ biết kể lại sự việc theo trình tự

- Dạy trẻ kể lại sự việc có nhiều tính tiết

MT58: Trẻ biết đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao…

- Trẻ đọc thơ,ca dao, đồng dao diễn cảm, đúng ngữ điệu vần điệu bài thơ. Trẻ nhớ tên bài thơ,ca dao, đồng dao, tên tác giả và thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao

MT59: Trẻ biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc

- Dạy trẻ kể lại truyện đã được nghe

MT60: Trẻ biết bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện

- Dạy trẻ bắt chước giọng nói, điệu bộ của các nhân vật trong truyện ,đóng kịch

MT61: Trẻ biết sử dụng các từ:"Mời cô", mời bạn", "cám ơn","xin lỗi" trong giao tiếp

- Dạy trẻ biết sử dụng các từ":"Mời cô", mời bạn", "cám ơn","xin lỗi" trong giao tiếp hàng ngày

MT62: Trẻ biết điều chØnh giäng nãi phï hîp víi hoµn c¶nh khi ®­îc nh¾c nhë.

- Dạy trẻ điều chỉnh giọng nói, điệu bộ, cử chỉ phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở

MT63: Trẻ biết chọn sách để xem

- Dạy trẻ xem và nghe đọc các loại sách khác nhau

MT64: Trẻ biết mô tả hành động của các nhân vật trong tranh

- Trẻ chú ý nghe cô giảng bài biết một số hành động của chú giải phóng quân như; hành quân, tập luyện…

MT65: Trẻ biết cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh. ‘‘Đọc’’ sách theo tranh minh họa(‘‘đọc vẹt’’)

- Khi cho trẻ thực hành vở trong HĐ tạo hình, HĐ làm quen một số biểu tượng sơ đẳng về toán hay khi cho trẻ tham gia các trò chơi trong hoạt động góc ở góc học tập trẻ biết cách cầm sách đúng chiều và biết giở sách

MT66: Trẻ biết nhận ra ký hiệu thông thường trong cuộc sống: Nhà VS, cấm lửa, nơi nguy hiểm

- TrÎ biÕt ®i vÖ sinh ®óng n¬i quy ®Þnh, kh«ng ®Õn gÇn n¬i cã biÓn b¸o cÊm löa vµ ch¬i ë ao, hå, lan can nhµ tÇng...

MT67: Trẻ biết sử dụng ký hiệu để" viết:tên" làm vé tàu, thiệp chúc mừng

- Dạy trẻ biết làm các bức thiệp chúc mừng, kí hiệu tên,... bằng các cách đơn giản

4.Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ năng xã hội

MT68: Trẻ nói được tên tuổi  giới tính của bản thân

- Dạy trẻ tên, tuổi, giới tính, sở thích, khả năng của bản thân

- Dạy trẻ mối quan hệ của các thành viên trong gia đình

MT69: Trẻ nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được

- Dạy trẻ biết nói đủ câu, mạnh dạn trong mọi hoạt động, biết nói về điều trẻ thích và không thích, việc làm và không được làm

MT70:Trẻ  biết tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích

- Dạy trẻ biết chọn các đồ chơi, góc chơi, vai chơi theo ý thích của trẻ

MT71: Trẻ cố gắng hoàn thành công việc được giao

 

 

- Sau buổi chơi đồ chơi theo các góc trẻ biết cất đồ dùng vào đúng nơi quy định. Trong giờ ngủ biết trật tự không đùa ngịch, không làm ồn…

MT72: Trẻ nhận biết được cảm xúc vui buồn, sợ hãi, tức giận,ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ qua tranh ảnh.

- Trẻ biết chơi cùng bạn, không tranh giành đồ chơi của bạn trong khi chơi, biết nhường nhịn bạn

- Trẻ biết thể hiện sự quan tâm tới bạn bè, người thân. Trẻ biết được sự quan tâm của mọi người đối với trẻ

MT73: Trẻ biết biểu lộ một số cảm xúc: vui buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên

 

- Trong quá trình chơi và học trẻ biết thể hiện một số cảm xúc như vui khi được cô khen, buồn khi cô giáo chưa khen hoặc chê. Trẻ biết sợ hãi khi cô kể những câu chuyện có những nhân vật ác...

MT74: Trẻ nhận ra h×nh ¶nh B¸c Hå, l¨ng B¸c Hå.

 

 - Khi cô đưa tranh ảnh có nội dung về Bác, lăng Bác…  Trẻ nhận ra h×nh ¶nh B¸c Hå, l¨ng B¸c Hå.

MT75:Trẻ biết thể hiện tình cảm với Bác Hồ qua bài hát, đọc thơ cùng cô, kể chuyện về Bác Hồ.

 

- Qua các bài hát, bài thơ chủ đề "Quê hương đất nước Bác Hồ" Trẻ hiểu và  luôn yêu quý kính trọng Bác Hồ

- Trẻ thích đọc thơ, hát diễn cảm về Quê hương- Đất nước- Bác Hồ

MT76: Trẻ biết mét vµi c¶nh ®Ñp, lÔ héi cña quª h­¬ng, ®Êt n­íc.

- Trẻ biết một số cảnh đẹp của quê hương, đất nước qua hình ảnh, băng hình

MT77: Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình

- Dạy trẻ một số quy định trong gia đình, trường, lớp mầm non, nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ, đi bên phải lề đường)

MT78: Trẻ biết nãi c¶m ¬n, xin lçi, chµo hái lÔ phÐp

- Dạy trẻ biết cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi mọi người.Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói  và cử chỉ lễ phép

MT79: Trẻ chú ý nghe khi cô và bạn nói

- Dạy trẻ biết chú ý lắng nghe khi cô và bạn nói, không nói leo, nói đế

MT80: Trẻ biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở

- Dạy trẻ chờ đến lượt và hợp tác với cô và bạn

MT81: Trẻ biết trao đổi thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung

- Dạy trẻ biết thỏa thuận cùng bạn để cùng thực hiện công việc được giao như: Trực nhật, lau cửa...

MT82: Trẻ thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc

- Trẻ thích được chơi và chăm sóc cây cảnh ở góc thiên nhiên, vườn rau của lớp. Có ý thức chăm sóc các con vật gần gũi với trẻ khi ở nhà

 

MT83: Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định

- Có nề nếp biết nhặt rác bỏ vào thùng rác, không bày rác ra nhà. Biết giữ gìn lớp sạch sẽ

MT84: Trẻ biết chăm sóc cho cây không bẻ cành, bứt hoa

- Dạy trẻ biết cách chăm sóc cho cây góc TN..., không bứt lá bẻ cành, bẻ hoa

MT85: Trẻ biết tiết kiệm không để tràn nước khi rửa tay, tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng

- Khi chúng mình đi rửa tay chúng mình phải rửa ntn?

- Vậy khi rửa tay các con phải dùng nước làm sao?

Chúng mình nhớ vặn nhỏ vòi nước...

5.Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

MT86: Trẻ vui sướng vỗ tay làm động tác  mô phỏng và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật hiện tượng

- Dạy trẻ vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng.

MT87: Trẻ chú ý nghe thích thú hát, vỗ tay nhún nhảy lắc lư theo bài hát bản nhạc, thích nghe và đọc thơ đồng dao, tục ngữ, thích nghe và kể câu chuyện

- Trẻ vui vẻ khi được tham gia vào các hoạt động của lớp. Biết hát đúng lời đúng giai điệu bài ca bản nhạc, trẻ biết thực hiện vận động theo bài hát, bản nhạc.

- Trẻ chú ý lắng nghe và thích thú khi cô kể chuyện, đọc thơ

MT88: Trẻ thích thú ngắm nhìn, chỉ sờ và sử dụng các từ gợi cảm của các tác phẩm tạo hình

- Dạy trẻ thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình

MT89: Trẻ biết hát đúng giai điệu lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt điệu

- H¸t ®óng giai ®iÖu lêi ca, h¸t râ lêi vµ thÓ hiÖn s¾c th¸i cña bµi h¸t qua giäng

 

MT90: Trẻ vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp điệu, tiết tấu, múa)

 

- Trẻ thuộc các bài hát trong chủ đề biết hát kết hợp với một số đọng tác như nhún nhảy, vận động, vỗ tay theo nhịp điệu bài hát,

MT91: Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm

- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm.

MT92: Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục

- TrÎ biÕt sö dông bót s¸p ®Ó vÏ vµ t« mµu. BiÕt dïng giÊy mµu ®Ó xÐ, d¸n t¹o ra mét sè s¶n phÈm.

MT93: Trẻ biết xé cắt theo đường thẳng, đường cong và dán thành sản phẩm có màu sắc bố cục

- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu như giấy màu, sáp màu, kéo để cắt dán … để tạo thành sản phẩm mà cô yêu cầu

- Trẻ cầm bút bằng tay phải và thực hiện bài tạo hình theo sự gợi ý, giúp đỡ của cô

MT94: Trẻ biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn thành sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau.

- Dạy trẻ sử dụng các kỹ năng: làm lõm, dỗ bẹt, bè loe, vuốt nhọn, bẻ cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết

MT95: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành sản phẩm có màu sắc bố cục.

 

- XÐ , c¾t theo ®­êng th¼ng, ®­êng cong vµ d¸n thµnh s¶n phÈm cã mµu s¾c bè côc

VÏ phèi hîp c¸c nÐt th¼ng, xiªn ngang,cong trßn t¹o thµnh bøc tranh cã mµu s¾c bè côc.

MT 96: Trẻ nhận xÐt c¸c s¶n phÈm t¹o h×nh vÒ mµu s¾c, ®­êng nÐt, h×nh d¸ng.

- TrÎ nãi ®­îc ý t­ëng cña s¶n phÈm m×nh lµm ra, biÕt ®Æt tªn cho s¶n phÈm...

- TrÎ nhËn xÐt bµi cña b¹n vÒ mµu s¾c, bè côc...

MT97: Trẻ biết lựa chọn và thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc

- Trẻ biết chọn một số động tác, hình thức vận động đơn giản theo lời ca, bài hát. Vận động nhịp nhàng theo bài hát

MT98: Trẻ biết lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát

- Dạy trẻ biết sử dụng dụng cụ để gõ đệm và minh họa cho bài hát

MT99: Trẻ nói lªn ý t­ëng vµ t¹o ra c¸c s¶n phÈm t¹o h×nh theo ý thÝch

- Dạy trẻ biết nói lên ý tưởng tạo hình của mình

MT100: Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình

- Dạy trẻ đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình

* ĐỘ TUỔI  5 - 6 TUỔI

* Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

- Làm tốt công tác tham mưu để các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng hiểu, quan tâm, phối hợp và thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.

- Tham gia các lớp tập huấn về công tác phổ cập.

- Thực hiện đúng quy trình phổ cập, có đầy đủ hồ sơ về phổ cập. Báo cáo và cập nhật kịp thời, chính xác và khớp số liệu giữa các hồ sơ về phổ cập.

- Tổ chức đánh giá trẻ cuối năm 5 tuổi theo quy định về bộ chuẩn phát triển của trẻ đã ban hành gồm 4 lĩnh vực, 28 chuẩn, 120 chỉ số:

* Các chuẩn thuộc lĩnh vực phát triển thể chất:

1. Chuẩn 1. Trẻ có thể kiểm soát và phối hợp vận động các nhóm cơ lớn

a) Chỉ số 1. Bật xa tối thiểu 50 cm

b) Chỉ số 2. Nhảy xuống từ độ cao 40 cm

c) Chỉ số 3. Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4 m

d) Chỉ số 4. Trèo lên, xuống thang ở độ cao 1,5 m so với mặt đất.

2. Chuẩn 2. Trẻ có thể kiểm soát và phối hợp vận động các nhóm cơ nhỏ

a) Chỉ số 5. Tự mặc và cởi được áo

b) Chỉ số 6. Tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ

c) Chỉ số 7. Cắt theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản

d) Chỉ số 8. Dán các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn.

3. Chuẩn 3. Trẻ có thể phối hợp các giác quan và giữ thăng bằng khi vận động

a) Chỉ số 9. Nhảy lò cò được ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu

b) Chỉ số 10. Đập và bắt được bóng bằng 2 tay

c) Chỉ số 11. Đi thăng bằng được trên ghế thể dục (2m x 0,25m x 0,35m).

4. Chuẩn 4. Trẻ thể hiện sức mạnh, sự nhanh nhẹn và dẻo dai của cơ thể

a) Chỉ số 12. Chạy 18m trong khoảng thời gian 5-7 giây

b) Chỉ số 13. Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian

c) Chỉ số 14. Tham gia hoạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 30 phút.

5. Chuẩn 5. Trẻ có hiểu biết, thực hành vệ sinh cá nhân và dinh dưỡng

a) Chỉ số 15. Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn

b) Chỉ số 16. Tự rửa mặt, chải răng hàng ngày

c) Chỉ số 17. Che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp

d) Chỉ số 18. Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng

đ) Chỉ số 19. Kể được tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày

e) Chỉ số 20. Biết và không ăn, uống một số thứ có hại cho sức khỏe.

6. Chuẩn 6. Trẻ có hiểu biết và thực hành an toàn cá nhân

a) Chỉ số 21. Nhận ra và không chơi một số đồ vật có thể gây nguy hiểm

b) Chỉ số 22. Biết và không làm một số việc có thể gây nguy hiểm;

c) Chỉ số 23. Không chơi ở những nơi mất vệ sinh, nguy hiểm;

d) Chỉ số 24. Không đi theo, không nhận quà của người lạ khi chưa được người thân cho phép;

đ) Chỉ số 25. Biết kêu cứu và chạy khỏi nơi nguy hiểm;

e) Chỉ số 26. Biết hút thuốc lá là có hại và không lại gần người đang hút thuốc.

* Các chuẩn thuộc lĩnh vực phát triển tình cảm và quan hệ xã hội

1. Chuẩn 7. Trẻ thể hiện sự nhận thức về bản thân

a) Chỉ số 27. Nói được một số thông tin quan trọng về bản thân và gia đình;

b) Chỉ số 28. Ứng xử phự hợp với giới tính của bản thân;

c) Chỉ số 29. Nói được khả năng và sở thích riêng của bản thân;

d) Chỉ số 30. Đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân.

2. Chuẩn 8. Trẻ tin tưởng vào khả năng của bản thân

a) Chỉ số 31. Cố gắng thực hiện công việc đến cùng;

b) Chỉ số 32. Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc;

c) Chỉ số 33. Chủ động làm một số công việc đơn giản hằng ngày;

d) Chỉ số 34. Mạnh dạn nói ý kiến của bản thân.

3. Chuẩn 9. Trẻ biết cảm nhận và thể hiện cảm xúc

a) Chỉ số 35. Nhận biết các trạng thái cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ của người khác;

b) Chỉ số 36. Bộc lộ cảm xúc của bản thân bằng lời nói, cử chỉ và nét mặt;

c) Chỉ số 37. Thể hiện sự an ủi và chia vui với người thân và bạn bè;

d) Chỉ số 38. Thể hiện sự thích thú trước cái đẹp;

đ) Chỉ số 39. Thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc;

e) Chỉ số 40. Thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh;

g) Chỉ số 41. Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích.

4. Chuẩn 10. Trẻ có mối quan hệ tích cực với bạn bè và người lớn

a) Chỉ số 42. Dễ hoà đồng với bạn bè trong nhóm chơi;

b) Chỉ số 43. Chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi;

c) Chỉ số 44. Thích chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ dùng, đồ chơi với những người gần gũi;

d) Chỉ số 45. Sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn;

e) Chỉ số 46. Có nhóm bạn chơi thường xuyên;

g) Chỉ số 47. Biết chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động.

5. Chuẩn 11. Trẻ thể hiện sự hợp tác với bạn bè và mọi người xung quanh

a) Chỉ số 48. Lắng nghe ý kiến của người khác;

b) Chỉ số 49. Trao đổi ý kiến của mình với các bạn;

c) Chỉ số 50. Thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè;

d) Chỉ số 51. Chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn;

đ) Chỉ số 52. Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác.

6. Chuẩn 12. Trẻ có các hành vi thích hợp trong ứng xử xã hội

         a) Chỉ số 53. Nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác;

b) Chỉ số 54. Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn;

c) Chỉ số 55. Đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết;

d) Chỉ số 56. Nhận xét được một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường;

đ) Chỉ số 57. Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày.

7. Chuẩn 13. Trẻ thể hiện sự tôn trọng người khác

a) Chỉ số 58. Nói được khả năng và sở thích của bạn bè và người thân;

b) Chỉ số 59. Chấp nhận sự khác biệt giữa người khác với mình;

c) Chỉ số 60. Quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn.

* Các chuẩn thuộc lĩnh vực phát triển ngôn ngữ và giao tiếp

1. Chuẩn 14. Trẻ nghe hiểu lời nói

a) Chỉ số 61. Nhận ra được sắc thái biểu cảm của lời nói khi vui, buồn, tức, giận, ngạc nhiên, sợ hãi;

b) Chỉ số 62. Nghe hiểu và thực hiện được các chỉ dẫn liên quan đến 2, 3 hành động

c) Chỉ số 63. Hiểu nghĩa một số từ khái quát chỉ sự vật, hiện tượng đơn giản, gần gũi;

d) Chỉ số 64. Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ.

2. Chuẩn 15. Trẻ biết sử dụng lời nói để giao tiếp

a) Chỉ số 65. Nói rõ ràng;

b) Chỉ số 66. Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành động, tính chất và từ biểu cảm trong sinh hoạt hàng ngày;

c) Chỉ số 67. Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp;

d) Chỉ số 68. Sử dụng lời nói để bày tỏ cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân;

đ) Chỉ số 69. Sử dụng lời nói để trao đổi và chỉ dẫn bạn bè trong hoạt động;

e) Chỉ số 70. Kể về một sự việc, hiện tượng nào đó để người khác hiểu được;

g) Chỉ số 71. Kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định;

h) Chỉ số 72. Biết cách khởi xướng cuộc trò chuyện.

3. Chuẩn 16. Trẻ thực hiện một số quy tắc thông thường trong giao tiếp

a) Chỉ số 73. Điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao tiếp;

b) Chỉ số 74. Chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp;

c) Chỉ số 75. Không nói leo, không ngắt lời người khác khi trò chuyện;

d) Chỉ số 76. Hỏi lại hoặc có những biểu hiện qua cử chỉ, điệu bộ, nét mặt khi không hiểu người khác nói;

đ) Chỉ số 77. Sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống;

e) Chỉ số 78. Không nói tục, chửi bậy.

4. Chuẩn 17. Trẻ thể hiện hứng thú đối với việc đọc

a) Chỉ số 79. Thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh;

b) Chỉ số 80. Thể hiện sự thích thú với sách;

c) Chỉ số 81. Có hành vi giữ gìn, bảo vệ sách.

5. Chuẩn 18. Trẻ thể hiện một số hành vi ban đầu của việc đọc

a) Chỉ số 82. Biết ý nghĩa một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống;

b) Chỉ số 83. Có một số hành vi như người đọc sách;

c) Chỉ số 84. “Đọc” theo truyện tranh đã biết;

d) Chỉ số 85. Biết kể chuyện theo tranh.

6. Chuẩn 19. Trẻ thể hiện một số hiểu biết ban đầu về việc viết

a) Chỉ số 86. Biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói;

b) Chỉ số 87. Biết dùng các ký hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân;

c) Chỉ số 88. Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái;

d) Chỉ số 89. Biết “viết” tên của bản thân theo cách của mình;

đ) Chỉ số 90. Biết “viết” chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới;

e) Chỉ số 91. Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.

* Các chuẩn thuộc lĩnh vực phát triển nhận thức

1. Chuẩn 20. Trẻ thể hiện một số hiểu biết về môi trường tự nhiên

a) Chỉ số 92. Gọi tên nhóm cây cối, con vật theo đặc điểm chung;

b) Chỉ số 93. Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây, con vật và một số hiện tượng tự nhiên;

c) Chỉ số 94. Nói được một số đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống;

d) Chỉ số 95. Dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra.

2. Chuẩn 21. Trẻ thể hiện một số hiểu biết về môi trường xã hội

a) Chỉ số 96. Phân loại được một số đồ dùng thông thường theo chất liệu và công dụng;

b) Chỉ số 97. Kể được một số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống;

c) Chỉ số 98. Kể được một số nghề phổ biến nơi trẻ sống.

3. Chuẩn 22. Trẻ thể hiện một số hiểu biết về âm nhạc và tạo hình

a) Chỉ số 99. Nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, buồn) của bài hát hoặc bản nhạc;

b) Chỉ số 100. Hát đúng giai điệu bài hát trẻ em;

c) Chỉ số 101. Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc;

d) Chỉ số 102. Biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm một sản phẩm đơn giản;

đ) Chỉ số 103. Nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình.

4. Chuẩn 23. Trẻ có một số hiểu biết về số, số đếm và đo

a) Chỉ số 104. Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10;

b) Chỉ số 105. Tách 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm;

c) Chỉ số 106. Biết cách đo độ dài và nói kết quả đo.

5. Chuẩn 24. Trẻ nhận biết về một số hình hình học và định hướng trong không gian

a) Chỉ số 107. Chỉ ra được khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật và khối trụ theo yêu cầu;

b) Chỉ số 108. Xác định được vị trí (trong, ngoài, trên, dưới, trước, sau, phải, trái) của một vật so với một vật khác.

6. Chuẩn 25. Trẻ có một số nhận biết ban đầu về thời gian

a) Chỉ số 109. Gọi tên các ngày trong tuần theo thứ tự;

b) Chỉ số 110. Phân biệt được hôm qua, hôm nay, ngày mai qua các sự kiện hàng ngày;

c) Chỉ số 111. Nói được ngày trên lốc lịch và giờ trên đồng hồ.

7. Chuẩn 26. Trẻ tò mò và ham hiểu biết

a) Chỉ số 112. Hay đặt câu hỏi;

b) Chỉ số 113. Thích khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh.

8. Chuẩn 27. Trẻ thể hiện khả năng suy luận

a) Chỉ số 114. Giải thích được mối quan hệ nguyên nhân - kết quả đơn giản trong cuộc sống hằng ngày;

b) Chỉ số 115. Loại được một đối tượng không cùng nhóm với các đối tượng còn lại

c) Chỉ số 116. Nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản và tiếp tục thực hiện theo qui tắc.

9. Chuẩn 28. Trẻ thể hiện khả năng sáng tạo;

a) Chỉ số 117. Đặt tên mới cho đồ vật, câu chuyện, đặt lời mới cho bài hát;

b) Chỉ số 118. Thực hiện một số công việc theo cách riêng của mình;

c) Chỉ số 119. Thể hiện ý tưởng của bản thân thông qua các hoạt động khác nhau;

d) Chỉ số 120. Kể lại câu chuyện quen thuộc theo cách khác.

Dùa vµo bé chuÈn ph¸t triÓn cña trÎ ®· ban hµnh ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch gi¸o dôc cho phï hîp víi ®é tuæi.

 

MỤC TIÊU GIÁO DỤC VÀ NỘI DUNG GD NĂM HỌC

LÜnh vùc

Môc tiªu gi¸o dôc n¨m häc

Néi dung gi¸o dôc n¨m häc

Lĩnh vực ph¸t triÓn thÓ chÊt

a. Ph¸t triÓn vËn ®éng

 

MT1: TrÎ khoÎ m¹nh, c©n nÆng vµ chiÒu cao ph¸t triÓn b×nh th­êng theo løa tuæi :

- TrÎ trai : C©n nÆng tõ 16 - 26, 6kg

                ChiÒu cao : 106,4- 125,8 cm

- TrÎ g¸i : C©n nÆng : 15- 26,2 kg

                ChiÒu cao : 104,8- 124,5 cm

 

- Thùc hiÖn chÕ ®é dinh d­ìng hîp lÝ, lªn thùc ®¬n phï hîp theo mïa vµ nhu cÇu dinh d­ìng cña trÎ

- Cho trÎ ¨n mét b÷a chÝnh vµ mét b÷a phô/ ngµy (t¹i tr­êng MN)

- Cho trÎ ngñ mét giÊc / ngµy ( t¹i tr­êng)

- C©n ®o chÊm biÓu ®å theo quý ®Ó n¾m ®­îc møc ®é ph¸t triÓn cña trÎ

- KÕt hîp víi tr¹m y tÕ kh¸m søc kháe ®Þnh k× 2 lÇn / n¨m

- Phèi kÕt hîp víi phô huynh, trao ®æi th­êng xuyªn vÒ t×nh h×nh søc kháe cña trÎ ®Ó cã biÖn ph¸p can thiÖp kÞp thêi

MT2 :  TrÎ thùc hiÖn ®óng thuÇn thôc c¸c ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc theo hiÖu lÖnh hoÆc theo nhÞp b¶n nh¹c/bµi h¸t. B¾t ®Çu vµ kÕt thóc ®éng t¸c ®óng nhÞp

-TËp c¸c ®éng t¸c ph¸t triÓn c¸c nhãm c¬ vµ h« hÊp

MT3 :  TrÎ gi÷ ®­îc th¨ng b»ng c¬ thÓ khi thùc hiÖn vËn ®éng

-TrÎ gi÷ ®­îc th¨ng b»ng cho c¬ thÓ khi thùc hiÖn vËn ®éng

MT4 : TrÎ kiÓm so¸t ®­îc vËn ®éng: §i/ ch¹y thay ®æi h­íng vËn ®éng theo ®óng hiÖu lÖnh ( ®æi h­íng Ýt nhÊt 3 lÇn)

- §i thay ®æi h­íng (dÝc d¾c) theo hiÖu lÖnh

- Ch¹y thay ®æi tèc ®é theo hiÖu lÖnh

- Ch¹y thay ®æi h­íng vËn ®éng theo ®óng hiÖu lÖnh (®æi h­íng Ýt nhÊt 3  l©n )

MT5 : C¸c kü n¨ng v©n ®éng c¬ b¶n vµ ph¸t triÓn c¸c tè chÊt vËn déng.TrÎ biÕt phèi hîp tay m¾t trong v©n ®éng

-BËt t¸ch khÐp ch©n qua 7 «

-Nh¶y tõ ®é cao 40-50cm

-BËt qua vËt c¶n cao 15-20cm

-Xem ai ®i nhanh ®Ëp b¾t bãng nhanh

MT6 :  TrÎ thÓ hiÖn nhanh m¹nh khÐo trong thùc hiÖn bµi tËp tæng hîp

-Thùc hiÖn c¸c vËn ®éng c¬ b¶n

MT7 : TrÎ biÕt phèi hîp ®­îc cö ®éng bµn tay, ngãn tay, phèi hîp tay m¾t trong mét sè ho¹t ®éng

- C¸c lo¹i cö ®éng bµn tay ngãn tay vµ cæ tay. BÎ n¾n l¸p r¸p .T« vÏ xÐ c¾t c¸c ®­êng vßng .Cµi cëi cóc khÐo khãa… x©u luån buéc d©y

 

b. Gi¸o dôc dinh d­ìng vµ søc kháe

 

MT 8 : Lùa chän 1 sè th­c phÈm khi ®­îc gäi tªn nhãm

- Thùc phÈm giµu chÊt ®¹m

- Thùc phÈm giµu vitamin vµ muèi kho¸ng  

- Ph©n lo¹i 1 sè thùc phÈm th«ng th­êng theo 4 nhãm

MT 9 :  TrÎ kÓ ®­îc mét sè mãn ¨n hµng ngµy vµ d¹ng chÕ biÕn ®¬n gi¶n: rau cã thÓ luéc, nÊu canh, thÞt cã thÓ luéc, r¸n, kho, g¹o nÊu c¬m, nÊu ch¸o

- KÓ tªn mét sè thøc ¨n cÇn cã trong b÷a ¨n hµng ngµy. Lµm quen mét sè thao t¸c ®¬n gi¶n trong chÕ biÕn mãn ¨n, thøc uèng

MT10 :  TrÎ biÕt ¨n nhiÒu lo¹i thøc ¨n: ¨n chÝn, uèng n­íc ®un s«i ®Ó kháe m¹nh , uèng nhiÒu n­íc ngät , n­íc cã ga,  ¨n nhiÒu ®å ngät dÔ bÐo ph× kh«ng cã lîi cho søc kháe

- ¡n ®a d¹ng nhiÒu lo¹i thøc ¨n. NhËn biÕt Ých lîi c¸c  c¸c mãn ¨n. NhËn biÕt sù liªn quan  gi÷a ¨n uèng vµ bÖnh tËt

MT11 : TrÎ biÕt thùc hiÖn mét sè viÖc ®¬n gi¶n:

- Tù röa tay b»ng xµ phßng, tù lau mÆt ®¸nh r¨ng.

- Tù thay quÇn ¸o khi bÞ ­ít, bÈn vµ ®Ó vµo n¬i quy ®Þnh. ( Gi÷ ®Çu tãc, quÇn ¸o gän gµng)

- §i vÖ sinh ®óng n¬i quy ®Þnh, biÕt ®i xong déi, giÆt n­íc cho s¹ch

- HiÓu biÕt vÒ vÖ sinh c¸ nh©n. Tù röa tay b»ng xµ phßng tr­íc khi ¨n, rau  khi ®i vÖ sinh vµ khi tay bÈn

- Tù mÆc ¸o, quÇn ®óng c¸ch. Cµi vµ më ®­îc hÕt c¸c cóc. So cho hai v¹t ¸o, hai èng quÇn kh«ng bÞ lÖch. §Ó quÇn ¸o ®óng n¬i quy ®Þnh.  Ch¶i ®Çu tãc gän gµng

- §i vÖ sinh ®óng n¬i quy ®Þnh, ®i xong déi n­íc cho s¹ch

MT12 : TrÎ cã mét sè  hµnh vi  vµ thãi quen tèt trong ¨n uèng

- D¹y trÎ thãi quen mêi c«, mêi b¹n khi ¨n vµ ¨n tõ tèn

- ¡n hÕt suÊt , kh«ng nãi chuyÖn khi ¨n, kh«ng lµm r¬i v·i thøc ¨n

- Nh¾c nhë trÎ kh«ng uèng n­íc l·, kh«ng ¨n quµ vÆt ngoµi ®­êng

MT13: TrÎ cã mét sè hµnh vi thãi quen tèt trong vÖ sinh, phßng bÖnh:

- ThÓ hiÖn ý thøc tù ch¨m sãc b¶n th©n. Tù lau mÆt, ch¶i r¨ng  ®óng c¸c thao t¸. Thêi ®iÓm cÇn lau mÆt, ch¶i r¨ng: Sau khi ¨n hoÆc tr­íc khi ®i ngñ, s¸ng ngñ dËy

- §éi mò khi ra n¾ng, kh«ng ch¹y ra ngoµi khi trêi m­a. MÆc ®ñ Êm khi trêi l¹nh

- Nãi víi ng­êi lín khi bÞ ®au, ch¶y m¸u hoÆc sèt.

- LÊy tay che miÖng khi ho, h¾t h¬i, ng¸p

- §i vÖ sinh ®óng n¬i quy ®Þnh.

- Bá r¸c ®óng n¬i quy ®Þnh, kh«ng nhæ bËy ra líp

MT14 :  TrÎ biÕt bµn lµ , bÕp ®iÖn, bÕp lß ®ang ®un, phÝch n­íc nãng lµ nh÷ng vËt dông nguy hiÓm vµ nãi ®­îc mèi nguy hiÓm vµ nãi ®­îc mèi nguy hiÓm khi ®Õn gÇn, kh«ng nghÞch c¸c vËt s¾c nhän

- NhËn ra vµ kh«ng ch¬i mét sè ®å vËt cã thÓ g©y nguy hiÓm ; nh­ bµn lµ, bÕp ®iÖn, bÕp lß ®ang ®un, phÝch n­íc nãng lµ nh÷ng vËt dông nguy hiÓm vµ nãi ®­îc mèi nguy hiÓm vµ nãi ®­îc mèi nguy hiÓm khi ®Õn gÇn, kh«ng nghÞch c¸c vËt s¾c nhän

MT15:  TrÎ nhËn biÕt ®­îc nguy c¬ kh«ng an toµn khi ¨n uèng vµ phßng tr¸nh:

- TrÎ biÕt c­êi ®ïa trong khi ¨n, uèng hoÆc khi ¨n c¸c lo¹i qu¶ cã h¹t dÔ bÞ hãc, sÆc…

- NhËn biÕt nguy c¬ kh«ng an toµn  khi ¨n uèng vµ phßng tr¸nh: c­êi ®ïa trong khi ¨n, uèng hoÆc khi ¨n c¸c lo¹i qu¶ cã h¹t dÔ bÞ hãc, sÆc…

 

MT16: TrÎ nhËn biÕt ®­îc mét sè tr­êng hîp kh«ng an toµn vµ gäi ng­êi gióp ®ì:

- BiÕt gäi ng­êi lín khi gÆp tr­êng hîp khÈn cÊp: ch¸y, cã b¹n/ ng­êi r¬i xuèng n­íc, ng· ch¶y m¸u.

 

- BiÕt tr¸nh mét sè tr­êng hîp kh«ng an toµn :

- Khi ng­êi l¹ bÕ ½m, cho kÑo b¸nh, uèng n­íc ngät, rñ ®i ch¬i

- Ra khái nhµ, khu vùc tr­êng, líp khi kh«ng ®­îc phÐp cña ng­êi lín, c« gi¸o

- Gäi ng­êi lín khi gÆp tr­êng hîp khÈn cÊp : ch¸y, cã b¹n/ ng­êi r¬i xuèng n­íc, ng· ch¶y m¸u. Kªu cøu /gäi mäi ng­êi xung quanh gióp ®ì khi m×nh hoÆc ng­êi kh¸c bÞ ®¸nh, bÞ ng·, ch¶y m¸u hoÆc ch¹y khái n¬i nguy hiÓm khi ch¸y, næ…

- Mét sè tr­êng hîp kh«ng an toµn :

- Khi ng­êi l¹ bÕ ½m, cho kÑo b¸nh, uèng n­íc ngät, rñ ®i ch¬i

- Ra khái nhµ, khu vùc tr­êng, líp khi kh«ng ®­îc phÐp cña ng­êi lín, c« gi¸o

Ph¸t triÓn nhËn thøc

a. Kh¸m ph¸ khoa häc

 

MT17: TrÎ tß mß, t×m tßi kh¸m ph¸ c¸c sù vËt , hiÖn t­îng xung quanh nh­ ®Æt c©u hái vÒ sù vËt, hiÖn t­îng “ T¹i sao cã m­a?’’

 

- ThÝch  nh÷ng c¸i míi( ®å ch¬i, ®å vËt, trß ch¬i. ho¹t ®éng míi). Hay hái vÒ nh÷ng thay ®æi /míi xung quanh. Hay ®Æt c©u hái “T¹i sao ?;C¸i g× ®©y?; §Ó lµm g×?; Nh­ thÕ nµo?”. Cã thÓ cã nh÷ng høng thó riªng ( ThÝch « t«/ thÝch bóp bª…). Quan s¸t, xem xÐt c¸c sù vËt hiÖn t­îng vµ ®Æt mét sè c©u hái vÒ hiÖn t­îng ®ã. VD : ‘’T¹i sao cã m­a’’

MT18: TrÎ biÕt phèi hîp c¸c gi¸c quan ®Ó quan s¸t xem xÐt vµ th¶o luËn vÒ sù vËt hiÖn t­îng nh­ sö dông c¸c gi¸c quan kh¸c nhau ®Ó xem xÐt l¸, hoa, qu¶ …vµ th¶o luËn vÒ ®Æc ®iÓm cña ®èi t­îng

 

- Chøc n¨ng cña c¸c gi¸c quan  vµ c¸c bé phËn kh¸c trªn c¬ thÓ con ng­êi.Phèi hîp c¸c gi¸c quan ®Ó quan s¸t xem xÐt vµ th¶o luËn vÒ sù vËt hiÖn t­îng nh­ sö dông c¸c gi¸c quan kh¸c nhau ®Ó xem xÐt l¸, hoa, qu¶ vµ th¶o luËn vÒ ®Æc ®iÓm cña ®èi t­îng

MT19: TrÎ cã thÓ lµm thö nghiÖm vµ sö dông c«ng cô ®¬n gi¶n ®Ó quan s¸t, so s¸nh,dù ®o¸n, nhËn xÐt vµ th¶o luËn

 

- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho trÎ kh¸m ph¸, thö nghiÖm, sö dông c¸c c«ng cô ®¬n gi¶n ®Ó quan s¸t, so s¸nh, dù ®o¸n, nhËn xÐt vµ th¶o luËn

VD: Thö nghiÖm gieo h¹t/trång c©y ®­îc t­íi n­íc vµ kh«ng t­íi n­íc, theo dâi vµ so s¸nh sù ph¸t triÓn

MT20: TrÎ biÕt ph©n lo¹i c¸c ®èi t­îng theo nh÷ng dÊu hiÖu kh¸c nhau

 

- §Æc ®iÓm c«ng dông vµ c¸ch sö dông ®å dïng ®å ch¬i

- Mét sè mèi liªn hÖ ®¬n gi¶n gi÷a ®Æc ®iÓm cÊu t¹o víi c¸ch sö dông cña mét sè ®å dïng, ®å ch¬i quen thuéc

- So s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau cña ®å dïng ®å ch¬i vµ sù ®a d¹ng cña chóng

- Ph©n lo¹i ®å dïng ®å ch¬i theo 2-3 dÊu hiÖu

- §Æc ®iÓm ,c«ng dông cña mét sè PTGT vµ ph©n lo¹i theo 2-3 dÊu hiÖu

MT21: TrÎ nhËn xÐt ®­îc mèi quan hÖ ®¬n gi¶n cña sù vËt, hiÖn t­îng.VD: “N¾p cèc cã nh÷ng giät n­íc do n­íc nãng bèc h¬i”

- NhËn xÐt ®­îc mèi quan hÖ ®¬n gi¶n cña sù vËt hiÖn t­îng

VD: “N¾p cèc cã nh÷ng giät n­íc do n­íc nãng bèc h¬i”

MT22: TrÎ biÕt nhËn xÐt th¶o luËn vÒ ®Æc ®iÓm, sù kh¸c nhau, gièng nhau cña c¸c ®èi t­îng ®­îc quan s¸t

- So s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau cña mét sè con vËt, c©y, hoa , qu¶

*Lµm quen c¸c biÓu t­îng to¸n s¬ d¼ng

MT23: TrÎ biÕt so s¸nh sè l­îng cña 3 nhãm ®èi t­îng trong ph¹m vi 10 b»ng c¸c c¸ch kh¸c nhau vµ nãi ®­îc kÕt qu¶ : b»ng nhau, nhiÒu nhÊt, Ýt h¬n, Ýt nhÊt. T¸ch, gép c¸c ®èi t­îng trong ph¹m vi 10 vµ ®Õm.

- T¸ch,gép 10 ®å vËt (hét h¹t, n¾p bia, có ¸o…) thµnh 3 nhãm ®èi t­îng trong ph¹m vi 10 b»ng c¸c c¸ch kh¸c nhau vµ nãi ®­îc kÕt qu¶:b»ng nhau, nhiÒu nhÊt, Ýt h¬n, Ýt nhÊt

 

MT24: TrÎ biÕt so s¸nh t¸ch,gép c¸c ®èi t­îng trong ph¹m vi 10  thµnh hai nhãm b»ng c¸c c¸ch kh¸c nhau  nãi ®­îc kÕt qu¶ b»ng nhau, nhiÒu nhÊt, Ýt h¬n, Ýt nhÊt

- Gép/t¸ch c¸c nhãm ®èi tr­îng trong ph¹m vi 10  b»ng c¸c c¸ch kh¸c nhau vµ ®Õm - T¸ch 10 ®å vËt( hét h¹t, n¾p bia, cóc ¸o…) thµnh 2 nhãm Ýt nhÊt b»ng 2 c¸ch kh¸c nhau

VD: Nhãm cã 3 vµ 7 h¹t, nhãm cã 5 vµ 5 h¹t…

MT25: TrÎ nhËn biÕt  ®Õm ®Õn 10, nhËn biÕt c¸c nhãm cã 10 ®èi t­îng, nhËn biÕt sè 10

- C¸c ch÷ sè, sè l­îng vµ sè thø tù trong ph¹m vi 10

MT26: TrÎ nhËn biÕt c¸c con sè ®­îc sö dông trong cuéc sèng hµng ngµy

- NhËn biÕt ý nghÜa c¸c con sè ®­îc sö dông trong cuéc sèng hµng ngµy( Sè nhµ, biÓn sè xe, sè ®iÖn tho¹i….)

MT27: TrÎ biÕt s¾p xÕp c¸c ®èi t­îng theo tr×nh tù nhÊt ®Þnh theo yªu cÇu.

- S¾p xÕp c¸c ®èi t­îng theo tr×nh tù nhÊt ®Þnh theo yªu cÇu

MT28: TrÎ nhËn ra quy t¾c s¾p xÕp (mÉu) vµ sao chÐp l¹i.

 

- NhËn ra quy t¾c s¾p xÕp lÆp l¹i cña mét d·y h×nh, d·y sè, ®éng t¸c vËn ®éng… vµ thùc hiÖn tiÕp theo ®óng quy t¾c kÌm theo lêi gi¶i thÝch

VD: Xanh- vµng- ®á - xanh- vµng- ®á…

MT29: TrÎ sö dông ®­îc mét sè dông cô ®Ó ®o vµ ®ong vµ so s¸nh nãi kÕt qu¶

 

- §o ®é dµi mét vËt b»ng c¸c ®¬n vÞ ®o kh¸c nhau

- §o ®é dµi c¸c vËt, so s¸nh vµ diÔn ®¹t kÕt qu¶ ®o

- §o dung tÝch c¸c vËt, so s¸nh vµ diÔn ®¹t kÕt qu¶ ®o

- ThÓ hiÖn kh¶ n¨ng suy ®o¸n

MT30: TrÎ biÕt gäi tªn vµ chØ ra c¸c ®iÓm gièng nhau, kh¸c nhau gi÷a hai khèi cÇu vµ khèi trô,khèi vu«ng vµ khèi ch÷ nhËt

- X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña ®å vËt( Trong, ngoµi, trªn, d­íi,tr­íc, sau, ph¶i tr¸i) cña mét vËt so víi vËt kh¸c

- Gäi tªn vµ chØ ra c¸c ®iÓm gièng nhau, kh¸c nhau gi÷a hai khèi cÇu vµ khèi trô,khèi vu«ng vµ khèi ch÷ nhËt

 

- X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña ®å vËt (Trong- ngoµi; phÝa tr­íc- phÝa sau; phÝa trªn - phi¸ d­íi; phÝa ph¶i- phÝa tr¸i) so víi b¶n th©n trÎ, víi b¹n kh¸c, víi  mét vËt nµo ®ã lµm chuÈn

MT31: TrÎ biÕt sö dông lêi nãi vµ hµnh ®éng  ®Ó chØ vÞ trÝ cña ®å vËt so víi vËt lµm chuÈn

- §Æt ®ß vËt vµo hç theo yªu cÇu

- Sö dông lêi nãi vµ hµnh ®éng  ®Ó chØ vÞ trÝ cña ®å vËt so víi vËt lµm chuÈn

MT32: TrÎ biÕt gäi ®óng tªn c¸c thø trong tuÇn, c¸c mïa trong n¨m

 

- Nãi ®­îc tªn c¸c ngµy trong tuÇn theo thø tù (VD: Thø hai, thø ba, thø t­…)

- Nãi ®­îc ngayd ®Çu, ngµy cuèi cña mét tuÇn theo quy ­íc th«ng th­êng( Thø hai, chñ  nhËt)

- Nãi ®­îc trong tuÇn nh÷ng ngµy nµo ®I häc, nh÷ng ngµy nµo ghØ ë nhµ

- C¸c mïa trong n¨m

 

*Kh¸m ph¸ x· héi

MT33: TrÎ nãi ®óng hä tªn, ngµy sinh giíi tÝnh cña b¶n th©n khi ®­îc hái, trß chuyÖn

- Trß chuyÖn vÒ hä tªn, ngµy sinh, ®Æc ®iÓm bªn ngoµi, giíi tÝnh, së thÝch vµ kh¶ n¨ng cña bÐ

MT34: TrÎ nãi ®­îc tªn tuæi giíi tÝnh, c«ng viÖc hµng ngµy cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh khi ®­îc hái, trß chuyÖn, xem tranh ¶nh vÒ gia ®×nh.

 

- Trß chuyÖn xem tranh ¶nh vÒ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh trong gia ®×nh cña bÐ: tªn tuæi, giíi tÝnh, nghÒ nghiÖp cña bè mÑ, së thÝch cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh, quy m« gia ®×nh( gia ®×nh nhá, gia ®×nh lín)

- Nhu cÇu gia ®×nh

MT35: TrÎ nãi ®­îc ®Þa chØ gia ®×nh  m×nh (Sè nhµ, ®­êng phè/th«n xãm), sè ®iÖn tho¹i(nÕu cã)..  khi ®­îc hái trß chuyÖn.

- §Þa chØ cña gia ®×nh m×nh( Th«n xãm, x·) sè ®iÖn tho¹i (nÕu cã)

MT36: TrÎ nãi ®­îc tªn ®Þa chØ vµ m« t¶ mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt cña tr­êng líp khi ®­îc hái trß chuyÖn

- T×m hiÓu trß chuyÖn vÒ tr­êng MN cña bÐ. C¸c ®Æc ®iÓm næi bËt cña tr­êng, líp MN

MT37: TrÎ nãi ®­îc tªn c«ng viÖc cña c« gi¸o vµ c¸c b¸c c«ng nh©n viªn  trong tr­êng.

- C«ng viÖc cña c¸c c« gi¸o vµ c¸c b¸c trong tr­êng MN

MT38: TrÎ nãi ®­îc hä tªn vµ ®Æc ®iÓm cña c¸c b¹n trong líp khi ®­îc hái, trß chuyÖn.

- Tªn tuæi, ®Æc ®iÓm vµ së thÝch cña c¸c b¹n trong líp khi ®­îc trß chuyÖn

MT39: TrÎ nãi ®­îc ®Æc ®iÓm vµ sù kh¸c nhau cña mét sè nghÒ.VD: nãi “NghÒ n«ng lµm ra lóa g¹o, nghÒ x©y dung x©y nªn nh÷ng ng«i nhµ míi

- Tªn gäi ,c«ng cô, s¶n phÈm, c¸c ho¹t ®éng vµ ý ngÜa cña c¸c nghÒ phæ biÕn, truyÒn thèng ë ®Þa ph­¬ng ( C«ng nh©n xËy dung, gi¸o viªn, c« b¸n hµng….)

MT40: TrΠ biÕt kÓ tªn mét sè lÔ héi vµ nãi vÒ ho¹t ®éng næi bËt cña nh÷ng dÞp lÔ héi.

 

- KÓ tªn mét sè lÔ héi: Ngµy khai gi¶ng, tÕt trung thu, 20/11,22/12, tÕt nguyªn ®¸n8/3, lÔ héi ®×nh lang…

- Ho¹t ®éng næi bËt cña nh÷ng dÞp lÔ héi

MT41: TrÎ biÕt kÓ tªn mét vµi nªu mét vµ nÐt ®Æc tr­¬ng cña danh lam th¾ng c¶nh , di tÝch lÞch sö cña quª h­¬ng ®Êt n­íc

 

- §Æc ®iÓm næi bËt  cña mét sè di tÝch, danh lam th¾ng c¶nh, ngµy lÔ héi, sù kiÖn v¨n hoa scña quª h­¬ng ®Êt n­íc

- KÓ tªn mét sè di tÝch lÞch sö cña quª h­¬ng ®Êt n­íc

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực

Ph¸t triÓn ng«n ng÷

* Nghe hiÓu lêi nãi

MT42 : TrÎ thùc hiÖn ®­îc c¸c yªu cÇu trong ho¹t ®éng tËp thÓ. VD : ‘’C¸c b¹n cã tªn b¾t ®Çu b»ng ch÷ c¸i T ®øng sang bªn ph¶i, c¸c b¹n cã tªn b¾t ®Çu b»ng ch÷ c¸i H ®øng sang bªn tr¸i ‘’

 

- Thùc hiÖn ®­îc c¸c yªu cÇu cho ho¹t ®éng tËp thÓ

MT43 : TrÎ hiÓu nghÜa tõ kh¸i qu¸t

- Nghe hiÓu néi dung c¸c c©u ®¬n c©u më réng, c©u phøc

MT44 : TrÎ biÕt l¾ng nghe vµ nhËn xÐt ý kiÕn cña ng­êi ®èi tho¹i

 

- L¾ng nghe vµ nhËn xÐt ý kiÕn cña ng­êi ®èi tho¹i

- Nghe hiÓu néi dung c¸c c©u ®¬n, c©u më réng, c©u phøc

* Sö dông lêi nãi trong cuéc sèng hµng ngµy

MT45 : TrÎ kÓ ®­îc râ rµng, cã tr×nh tù vÒ sù viÖc, hiÖn t­îng nµo ®ã ®Ó ng­êi nghe cã thÓ hiÓu ®­îc.

 

- Miªu t¶ hay kÓ râ rµng , m¹ch l¹c theo tr×nh tù Logich nhÊt ®Þnh vÒ mét sù viÖc, hiÖn t­îng mµ trÎ biÕt hoÆc nh×n thÊy

- Chó ý ®Õn th¸i ®é cña ng­êi nghe ®Ó kÓ chËm l¹i, nh¾c l¹i hay gi¶i thÝch l¹ilêi kÓ cña m×nh khi ng­êi nghe ch­a râ

MT46 : TrÎ biÕt sö dông c¸c tõ chØ sù vËt, ho¹t ®éng , ®Æc ®iÓm …phï hîp víi ng÷ c¶nh.

 

- Sö dông ®óng c¸c tõ biÓu c¶m, h×nh t­îng trong c©u nãi phï hîp víi t×nh huèng giao tiÕp trong sinh ho¹t hµng ngµy

VD : ¤i !Sao h«m nay b¹n ®Ñp thÕ ;ThËt tuyÖt; §Ñp qu¸ ; Trêi ¬i !...

MT47 : TrÎ dïng ®­îc c©u ®¬n, c©u ghÐp, c©u kh¼ng ®Þnh, c©u phñ ®Þnh, c©u mÖnh lÖnh…

- Bµy tá t×nh c¶m , nhu cÇu vµ hiÓu biÕt cña b¶n th©n râ rµng, dÔ hiÓu b»ng c¸c c©u ®¬n, c©u ghÐp kh¸c nhau

MT48 : TrÎ biÕt miªu t¶ sù viÖc víi mét sè th«ng tin  vÒ hµnh ®éng, tÝnh c¸ch, tr¹ng th¸i… cña nh©n vËt

- Miªu t¶ sù viÖc víi nhiÒu th«ng tin vÒ hµnh ®éng, tÝnh c¸ch, tr¹ng th¸i… cña nh©n vËt

MT49: TrÎ biÕt ®äc biÓu c¶m bµi th¬, ®ång dao, ca dao…

- §äc biÓu c¶m c¸c bµi th¬, ca dao, ®ång dao…

MT50: TrÎ biÕt kÓ cã thay ®æi mét vµi t×nh tiÕt nh­ thay tªn nh©n vËt, thay ®æi kÕt thóc, thªm bít sù kiÖn… trong néi dung chuyÖn.

- KÓ cã thay ®æi  mét vµi t×nh tiÕt nh­ thay tªn nh©n vËt, thay ®æi kÕt thóc, thªm bít sù kiÖn… trong néi dung chuyÖn

MT51:  TrÎ ®ãng ®­îc vai cña nh©n vËt trong truyÖn.

- §ãng kÞch

MT52: TrÎ biÕt sö dông c¸c tõ ‘’C¶m ¬n”,” Xin lçi.”,”Xin phÐp”, “Th­a”, “d¹”, “V©ng”….Phï hîp víi t×nh huèng

 

- Sö dông mét sè tõ trong c©u x· giao ®¬n gi¶n ®Ó giao tiÕp víi b¹nbÌ vµ ng­êi lín h¬n nh­: (Xin chµo, t¹m biÖt, c¶m ¬n, ch¸u chµo c« ¹, t¹m biÖt b¸c ¹, con c¶m ¬n bè mÑ, bè cã mÖt kh«ng……

MT53: TrÎ biÕt ®iÒu chØnh giäng nãi phï hîp víi ng÷ c¶nh

 

- §iÒu chØnh ®­îc c­êng ®é giäng nãi phï hîp víi t×nh huèng vµ nhu cÇu giao tiÕp: nãi nhá trong giê ngñ ë líp, khi ng­êi kh¸c ®ang tËp trung lµm viÖc, kho th¨m ng­êi èm…; Nãi to h¬n trong ph¸t biÓu ý kiÕn; nãi nhanh h¬n khi ch¬i t/c, nãi chËm khi ng­êi kh¸c cã vÎ ch­a hiÓu ®iÒu m×nh muèn truyÒn ®¹t.

MT54: TrÎ biÕt kÓ chuyÖn theo tranh minh häa vµ kinh nghiÖm cña b¶n th©n.

 

- S¾p xÕp theo tr×nh tù mét bé tranh liªn hoµn( kho¶ng 4-5 tranh) cã néi dung râ rµng gÇn gòi vµ phï hîp víi nhËn thøc cña trÎ

- §äc thµnh mét c©u chuyÖn cã b¾t ®Çu, diÔn biÕn vµ kÕt thóc mét c¸ch hîp lÝ vµ cã l«gich

MT55: TrÎ biÕt c¸ch ®äc s¸ch tõ tr¸i sang ph¶i , tõ trªn xuèng d­íi, tõ ®Çu s¸ch ®Õn cuèi s¸ch

 

- ThÓ hiÖn sù thÝch thó víi víi s¸ch, cã mét sè hµnh vi nh­ ng­êi ®äc s¸ch

- ThÝch ®äc ch÷ ®É biÕt trong m«I tr­êng xung quanh

- Xem vµ nghe ®äc c¸c s¸ch kh¸c nhau

- Lµm quen víi c¸ch ®äc tiÕng ViÖt

- H­íng ®äc :  tõ tr¸i qua ph¶i, tõ dßng trªn xuèng dßng d­íi

- Ph©n biÖt më ®Çu, kÕt thóc cña s¸ch

- §äc truyÖn qua c¸c tranh vÏ

- KÓ chuyÖn qua tranh

- Gi÷ g×n b¶o vÖ s¸ch

MT56: TrÎ nhËn ra ký hiÖu th«ng th­êng: nhµ vÖ sinh, n¬i nguy hiÓm, lèi vµo, cÊm löa, biÓn b¸o giao th«ng…

 

- Lµm quen víi mét sè kÝ hiÖu th«ng th­êng trong cuéc sèng( Nhµ vÖ sinh, lèi ra, n¬i nguy hiÓm, biÓn b¸o giao th«ng, ®­êng cho ng­êi ®i bé, cÊm hót thuèc, n¬i bá r¸c , kÝ hiÖu ®å dïng c¸ nh©n cña m×nh vµ cña b¹n….)

MT57: TrÎ nhËn d¹ng ®­îc ch÷ c¸i trong b¶ng ch÷ c¸i tiÕng ViÖt.

- NhËn d¹ng c¸c ch÷ c¸i trong b¶ng ch÷ c¸i tiÕng ViÖt

MT58: TrÎ biÕt t« ®å c¸c nÐt ch÷, sao chÐp mét sè ký hiÖu, ch÷ c¸i, tªn cña m×nh.

 

- TËp t«, tËp ®å c¸c nÐt ch÷

- Sao chÐp mét sè kÝ hiÖu, ch÷ c¸i, tªn cña m×nh

- Lµm quen víi viÕt tiÕng viÖt

- H­íng viÕt tõ tr¸i sang ph¶i, tõ dßng trªn xuèng dßng d­íi

- H­íng viÕt cña c¸c nÐt ch÷

- BiÕt viÕt ch÷ cã thÓ thay cho lêi nãi

- BiÕt viÕt tªn cña b¶n th©n theo c¸ch cña m×nh

Ph¸t triÓn t×nh c¶m vµ kÜ n¨ng x· héi

* ThÓ hiÖn ý thøc vÒ b¶n th©n

MT59: TrÎ nãi ®­îc hä tªn tuæi, giíi tÝnh cña b¶n th©n,tªn bè mÑ ®Þa chØ nhµ hoÆc ®iÖn tho¹i.

 

- Nãi ®­îc mét sè th«ng tin c¸ nh©n nh­ hä, tªn, tuæi, tªn líp/tr­êng mµ trÎ häc…

- Nãi ®­îc mét sè th«ng tin gia ®×nh nh­ : hä tªn cña bè mÑ, anh, chÞ, em.

- Nãi ®­îc ®Þa chØ n¬i ë nh­ lµng xãm, sè ®iÖn tho¹i gia ®×nh hoÆc sè ®iÖn tho¹i cña bè mÑ( nÕu cã)

MT60: TrÎ nãi ®­îc m×nh cã ®iÓm g× gièng vµ kh¸c b¹n (d¸ng vÎ bªn ngoµi, giíi tÝnh, së thÝch vµ kh¶ n¨ng).

- §iÓm gièng vµ kh¸c nhau cña m×nh víi ng­êi kh¸c( d¸ng vÎ bªn ngoµi, giíi tÝnh, së thÝch vµ kh¶ n¨ng)

MT61: TrÎ biÕt m×nh lµ con/ ch¸u/ anh /chÞ/ em trong gia ®×nh. BiÕt v¨ng lêi ,gióp ®ì bè mÑ, c« gi¸o nh÷ng viÖc võa søc

 

- VÞ trÝ, tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n trong gia ®×nh vµ líp häc

- Yªu mÕn , quan t©m ®Õn ng­êi th©n trong gia ®×nh

- Thùc hiÖn c«ng viÖc ®­îc giao ( trùc nhËt, xÐp dän ®å ch¬I, lÊy t¨m, vÖ sinh c¸ nh©n…)

* ThÓ hiÖn sù tù tin, tù lùc

MT62: TrÓ biÕt tù lµm mét sè viÖc ®¬n gi¶n h»ng ngµy.( VÖ sinh c¸ nh©n, trùc nhËt, ch¬i…)

 

- Chñ ®éng  vµ ®éc lËp trong mét sè ho¹t ®éng: tù gi¸c thùc hiÖn c«ng viÖc mµ kh«ng chê sù nh¾c nhë hay hç trî cña ng­êi lín( VD: Tù cÊt dän ®å ch¬i sau khi ch¬i, tù gi¸c ®I röa tay tr­íc khi ¨n hoÆc khi thÊy tay bÈn, tù chuÈn bÞ ®å dïng ®å ch¬i cÇn thiÕt cho c¸c ho¹t ®éng)

- M¹nh d¹n , tù tin bµy tá ý kiÕn

MT63: TrÎ cè g¾ng hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc giao.

 

- Vui vÎ nhËn c«ng viÖc ®­îc giao mµ kh«ng l­ìng lù  hoÆc t×m c¸ch tõ chèi

- Nhanh chãng triÓn khai c«ng viÖc, tù tin khi thùc hiÖn, kh«ng ch¸n n¶n hoÆc chê ®îi vµo sù gióp ®ì cña ng­êi kh¸c

- Hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc giao

* NhËn biÕt vµ thÓ hiÖn c¶m xóc, t×nh c¶m víi con ng­êi, sù vËt, hiÖn t­îng xung quanh

MT64: TrÎ nhËn biÕt mét sè tr¹ng th¸i c¶m xóc : vui buån sî h·i, tøc giËn ng¹c nhiªn, xÊu hæ qua tranh, qua nÐt mÆt, cö chØ, giäng nãi cña ng­êi kh¸c.

 

 

 

- NhËn biÕt mét sè tr¹ng th¸i c¶m xóc( Vui , buån, sî h·i, tøc giËn, ng¹c nhiªn, xÊu hæ) qua nÐt mÆt, cö chØ, giäng nãi, tranh ¶nh, ©m nh¹c…

MT65:  TrÎ biÕt biÓu lé c¶m xóc : vui buån sî h·i, tøc giËn, ng¹c nhiªn xÊu hæ.

 

- ThÓ hiÖn nh÷ng tr¹ng th¸i c¶m xóc  vui, buån, ng¹c nhiªn sî h·i , tøc giËn, xÊu hæ phï hîp víi t×nh huèng qua lêi nãi/cö chØ/nÐt mÆt.

MT66: TrÎ biÕt an ñi vµ chia vui víi ng­êi th©n, b¹n bÌ.

 

- NhËn ra t©m tr¹ng cña b¹n bÌ , ng­êi th©n( buån hay vui)

- BiÕt an ñi chia vui phï hîp víi hä

- An ñi ng­êi th©n hay b¹n bÌ khi hä èm mÖt hoÆc buån rÇu b»ng lêi nãi hoÆc cö chØ

- Chóc mõng, ®éng viªn , khen ngîi, hoÆc reo hß cæ vò b¹n, ng­êi th©n  khi cã niÒm vui : ngµy sinh nhËt, cã em be míi sinh, bé quÇn ¸o míi, chiÕn th¾ng trong mét cuéc thi, hoµn thµnh mét s¶n phÈm t¹o h×nh…

MT67: TrÎ nhËn ra h×nh ¶nh B¸c Hå vµ mét sè ®Þa ®iÓm g¾n víi ho¹t ®éng cña B¸c Hå.( chç ë, n¬i lµm viÖc…)

- Xem tranh ¶nh , vi deo vµ nhËn ra h×nh ¶nh B¸c Hå vµ mét sè ®Þa ®iÓm g¾n víi B¸c Hå( Chç ë, n¬i lµm viÖc…)

MT68: TrÎ biÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m ®èi víi B¸c Hå qua h¸t, ®äc th¬ cïng c« kÓ chuyÖn vÒ B¸c.

 

- H¸t, ®äc th¬, cïng kÓ chuyÖn vÒ B¸c Hå. Trß chuyÖn vÒ t×nh c¶m cña B¸c Hå víi c¸c ch¸u thiÕu niªn nhi ®ång vµ t×nh c¶m cña c¸c ch¸u ®èi víi B¸c

MT69: TrÎ biÕt mét vµi c¶nh ®Ñp, di tÝch lÞch sö, lÔ héi vµ mét vµi nÐt v¨n hãa truyÒn thèng (trang phôc, mãn  ¨n…) cña quª h­¬ng, ®Êt n­íc.

- Xem tranh ¶nh, vi deo  vµ nhËn biÕt mét vµi c¶nh ®Ñp, di tÝch lÞch sö, lÔ héi vµ mét vµi nÐt v¨n hãa truyÒn thèng( trang phôc mãn ¨n..) cña quª h­¬ng ®Êt n­íc

* Hµnh vi vµ quy t¾c øng xö x· héi

MT70: TrÎ biÕt thùc hiÖn mét sè quy ®Þnh ë líp gia ®×nh vµ n¬i c«ng céng: Sau khi ch¬i cÊt ®å ch¬i vµo n¬i quy ®Þnh, kh«ng lµm ån n¬i c«ng céng, v©ng lêi «ng bµ, bè mÑ, anh chÞ, muèn ®i ch¬i ph¶i xin phÐp

- Mét sè quy ®Þnh ë líp , gia ®×nh vµ n¬i c«ng céng: sau khi ch¬i biÕt cÊt ®å ch¬i vµo n¬i quy ®Þnh, kh«ng lµm ån n¬i c«ng céng, v©ng lêi «ng bµ, bè mÑ, anh chÞ, muèn ®i ch¬i ph¶i xin phÐp, trËt tù trong khi ¨n, khi ngñ, ®i bªn ph¶i lÒ ®­êng….

MT71: TrÎ biÕt nãi c¶m ¬n, xin lçi, chµo hái lÔ phÐp

 

C¸c quy t¾c trong sinh ho¹t hàng ngày: Chào hái, x­ng h« lÔ phÐp v¬i ng­êi lín mà kh«ng ph¶i nh¾c nhë; Nãi lêi c¶m ¬n  khi ®­îc gióp ®ì hoÆc cho quà; Xin lçi khi cã hành vi kh«ng phï hîp g©y ¶nh  h­ëng đÕn ng­êi kh¸c.

MT72: TrÎ chó ý nghe khi c«, b¹n nãi kh«ng ng¾t lêi ng­êi kh¸c.

 

L¾ng nghe ý kiÕn cña ng­êi kh¸c sö dông lêi nãi, cö chØ lÔ phÐp,  lÞch sù .
- Nh×n vµo ng­êi kh¸c khi hä ®ang nãi
- Kh«ng c¾t ngang lêi hi ng­êi h¸c ®ang nãi

MT73: TrÎ biÕt chê ®Õn l­ît.

 

Cã ý thøc chê tuÇn tù trong khi tham gia c¸c ho¹t ®éng xÕp hµng hoÆc chê ®Õn l­ît, kh«ng x« ®Èy ng­êi kh¸c trong khi chê ®îi. Chê ®Õn l­ît nãi khi trß chuyÖn mµ kh«ng c¾t ngang ng­êi kh¸c dÓ ®­îc nãi .T«n träng, hîp t¸c, chÊp nhËn.

MT74: TrÎ biÕt l¾ng nghe ý kiÕn trao ®æi, tháa thuËn chia sÎ kinh nghiÖm víi b¹n.

 

-Tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh víi c¸c b¹n  -Trao ®æi ®Ó th¶o thuËn ví c¸c b¹n vµ chÊp nhËn thùc hiÖn theo ý kiÕn chung 
- Khi trao ®æi th¸i ®é b×nh tÜnh, t«n träng lÉn nhau, kh«ng nãi c¾t ngang khi ng­êi kh¸c ®ang tr×nh bÇy 

MT75: TrÎ biÕt t×m c¸ch ®Ó gi¶i quyÕt m©u thuÉn.(Dïng lêi, nhê sù can thiÖp cña ng­êi kh¸c, chÊp nhËn, nh­êng nhÞn).

- TrÎ biÕt bµn b¹c ®Ó t×m c¸ch ®Ó gi¶i quyÕt m©u thuÉn.

- BiÕt nhê ng­êi kh¸c can thiÖp khi kh«ng gi¶i quyÕt ®­îc t×nh huèng

* Quan t©m ®Õn m«i tr­êng

MT76: TrÎ thÝch ®­îc ch¨m sãc c©y, con vËt quen thuéc

 

- Quan tâm hỏi han về sự phát triển, cách chăm sóc cây, con vật quen thuộc.
- Thích được tham gia tưới, nhổ cỏ, lau lá cây; cho con vật quen thuộc ăn, vuốt ve, âu yếm các con vật non…

MT77: TrÎ biÕt nh¾c nhë ng­êi kh¸c gi÷ g×n b¶o vÖ m«i tr­êng.

( Kh«ng x¶ r¸c bõa b·i, bÎ cµnh, h¸i hoa…) TrÎ biÕt bá r¸c ®óng n¬i quy ®Þnh.

nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường (không vức rác bừa bãi, bẻ cành, ngắt hoa…)

-TrÎ cã ý thøc kh«ng vøt r¸c bõa b·i , biÕt bá r¸c vµo ®óng n¬i qui ®Þnh

MT78: TrÎ biÕt tiÕt  kiÖm trong sinh ho¹t: t¾t ®iÖn, t¾t qu¹t khi ra khái phßng, khãa vßi n­íc sau khi dïng, kh«ng ®Ó thõa thøc ¨n

Tiết kiệm trong sinh hoạt hằng ngày : Tắt điện tắt quạt khi ra khỏi phòng, khá vòi nước sau khi dùng, không để thừa thức ăn

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực

Ph¸t triÓn thÈm mÜ.

 

MT79 : TrÎ biÕt t¸n th­ëng, tù kh¸m ph¸, b¾t chiÕc ©m thanh, d¸ng ®iÖu vµ sö dông c¸c tõ gîi c¶m nãi lªn c¶m xóc cña m×nh khi nghe ©m thanh gîi c¶m vµ ng¾m vÎ ®Ñp cña c¸c sù vËt hiÖn t­îng

- Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật

MT80 : TrÎ ch¨m chó l¾ng nghe vµ h­ëng øng c¶m xóc (h¸t, nhón nh¶y, l¾c l­, thÓ hiÖn ®éng t¸c minh häa phï hîp)

- H¸t ®óng giai diÖu lêi ca thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m cña bµi h¸t
 

MT81 : TrÎ thÝch thó ng¾m nh×n vµ sö dông ®­îc c¸c tõ gîi c¶m nãi lªn c¶m xóc cña m×nh (vÒ mµu s¾c, h×nh d¸ng, bè côc…) cña c¸c t¸c phÈm t¹o h×nh.

- Thích thú ngắm nhìn và sử dụng những từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về hình dáng, màu sắc, bố cục…) của tác phẩm tạo hình

MT82 : TrÎ h¸t ®óng giai ®iÖu lêi ca, h¸t diÔn c¶m phï hîp víi s¾c th¸i, t×nh c¶m cña bµi h¸t qua giäng h¸t, nÐt mÆt, ®iÖu bé, cö chØ...

- H¸t ®óng lêi, giai ®iÖu cña 1 sè bµi h¸t trÎ em ®· ®­îc häc .ThÓ hiÖn nÐt mÆt ®éng t¸c, th hin sc th¸i, t×nh cm ca bài h¸t

MT83 : TrÎ biÕt vËn ®éng nhÞp nhµng phï hîp víi s¾c th¸i, nhÞp ®iÖu bµi h¸t b¶n nh¹c víi c¸c h×nh thøc (vç tay theo c¸c lo¹i tiÕt tÊu, móa).

 

Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc
- Sử dụng được các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu (nhanh, chậm, phối hợp)

MT84 : TrÎ biÕt phèi hîp vµ lùa chän c¸c nguyen vËt liÖu t¹o h×nh , vËt liÖu thiªn nhiªn ®Ó t¹o ra s¶n phÈm.

Lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm

MT85 :  TrÎ biÕt phèi hîp c¸c kü n¨ng vÏ ®Ó t¹o thµnh những bøc tranh cã mµu s¾c hµi hßa, bè côc c©n ®èi.

- Phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối

MT86 : TrÎ biÕt phèi hîp c¸c kü n¨ng c¾t, xÐ d¸n ®Ó t¹o bøc tranh cã mµu s¾c hµi hßa, bè côc c©n ®èi

- Phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối

MT87 : TrÎ biÕt phèi hîp c¸c kü n¨ng nÆn ®Ó t¹o thµnh s¶n phÈm cã bè côc c©n ®èi.TrÎ biÕt ®Æt tªn cho s¶n phÈm t¹o h×nh

- Phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối. §Æt tªn cho s¶n phÈm ®· hoµn thµnh

MT88 : TrÎ biÕt nhËn xÐt c¸c s¶n phÈm t¹o h×nh vÒ mµu s¾c, h×nh d¸ng, bè côc.

Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục

MT89 : TrÎ tù nghÜ ra c¸c h×nh thøc ®Ó t¹o ra ©m thanh vËn ®éng, h¸t theo c¸c b¶n nh¹c, bµi h¸t yªu thÝch.

Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích

MT90: TrÎ biÕt gâ ®Öm b»ng dông côc theo tiÕt tÊu tù chän.

Gâ ®Öm b»ng dông cô theo tiÕt tÊu tù chän

D/DỰ  KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC

I. DỰ  KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ (THÁNG)

* ĐỘ TUỔI 13 - 24 THÁNG:

 

Néi dung

tuÇn CM

THỨ TỰ T.CM

Thêi gian

BÐ và c¸c b¹n

4

1->4

Tõ  9/9 -> 5/10/ 2019

§å ch¬i, ®å dïng cña bÐ

4

5->8

Tõ  7/10 -> 02/11/2019

C¸c c« c¸c b¸c trong nhµ trÎ

4

9->12

Tõ04/11 -> 30/11/2019

C©y vµ nh÷ng b«ng hoa ®Ñp

4

13->16

Tõ 02/12 -> 28/12/2019

Nh÷ng con vËt gÇn gòi ®¸ng yªu

2

17->18

Tõ 30/12 -> 11/01/2020

Kiểm tra, đánh giá trẻ kỳ  I

S¬ kÕt học kì 1

MÑ vµ nh÷ng ng­êi th©n yªu + Ngh Tết

 

2

19->20

 

Từ 13/01 -> 08/02/2020

đi chơi bằng phương tiện nào

4

21->24

Từ 10/02 -> 7/3/2020

Bé và các bạn - §å ch¬i, ®å dïng cña bÐ

C¸c c« c¸c b¸c

4

25->28

Từ 09/3 -> 4/4/2020

C©y vµ nh÷ng b«ng hoa - Những con vật

4

29->32

Từ 6/4 -> 02/5/2020

MÑ vµ nh÷ng ng­êi th©n- Nhng phương tiện giao thông

3

33->35

Từ 4/5 -> 23/5/2020

¤n tËp cuèi n¨m + Tr­êng kiÓm tra ®¸nh gi¸

Từ 25/5 -> 30/5/2020

ĐỘ TUỔI 25- 36 THÁNG:

stt

Chñ ®Ò

Sè tuÇn

Th. hiÖn

THỨ TỰ T.CM

Thêi gian t.hiÖn

1

 BÐ vµ c¸c b¹n

3

1-> 3

Từ  9/9->28/9/2019

2

 §å dïng, ®å ch¬i cña bÐ

3

4 -> 6

Từ 30/9 - >19/10

3

 C¸c b¸c c¸c c« trong nhµ trÎ

4

7-> 10

Từ 21/10 -> 16/11

4

 C©y vµ nh÷ng b«ng hoa ®Ñp

4

11-> 14

Từ 18/11 -> 14/12

5

Nh÷ng con vËt ®¸ng yªu

4

15-> 18

Từ 16/12 ->11/01/2020

 Trường kiểm tra, đánh giá  trẻ kỳ I

6

 S¬ kÕt học kì 1

Ngµy TÕt vµ mïa xu©n + Ngh Tết

 

 

3

1-> 3

 

Từ 13/01-> 15/2/2020

7

MÑ vµ nh÷ng ng­êi th©n yªu cña bÐ

 

     4

4-> 7

Từ 07/02 -> 14/3

 

8

 Phương tiện giao thông 

4

8->11

Từ 16/3 -> 11/4

9

 Mïa hÌ ®Õn råi

3

12->14

Từ 13/4 -> 02/5

10

 BÐ lªn mÉu gi¸o

3

15-> 17

Từ 4/5 -> 23/5

¤n tËp cuèi n¨m +  KiÓm tra ®¸nh gi¸

Từ 25/5 -> 30/5/2020

      

 

 * ĐỘ TUỔI 3 - 4 TUỔI

STT

CHỦ ĐỀ

SỐ T.CM

THỨ TỰ T.CM

TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY

1

 TrườngMN - Tết trung thu  

3

1-> 3

Từ  9/9 -> 28/9

2

 Bản thân 

3

4 -> 6

Từ  30/10 -> 19/10

3

 Gia đình.

4

7-> 10

Từ 21/10 -> 16/11

4

 Các nghề phổ biến - Ngày 20/11

4

11-> 14

Từ  18/11 ->  14/12

5

Thế giới động vật.

4

15-> 18

Từ 16/12 -> 11/01

                                       HỌC KỲ II

6

TG thực vật; Tết nguyên đán+ Nghỉ Tết

5

1-> 5

Từ13/01-29/02/2020

7

Phương tiện và LLG thông.  Ngày 8/3

5

6-> 10

Từ  2/03 -> 04/4

8

Các hiện tượng TN   

3

11-> 13

Từ  06/4 -> 25/4

9

QH - Đất nước -  Bác Hồ

4

14-> 17

Từ 27/4 -> 23/5

 

Ôn tập dánh giá cuối năm học

 

 

Từ  25/5-> 30/5

 

* ĐỘ TUỔI 4 - 5 TUỔI

 

STT

CHỦ ĐỀ

SỐ T.CM

THỨ TỰ T.CM

TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY

1

 TrườngMN - Tết trung thu  

3

1-> 3

9/9 -> 28/9

2

 Bản thân 

3

4 -> 6

30/9 -> 19/10

3

 Gia đình.

3

6 -> 9

21/10 -> 09/11

4

 Các nghề phổ biến - Ngày 20/11

5

10-> 14

11/11 ->  14/12

5

Thế giới động vật.

4

15-> 18

16/12 -> 11/01/2020

                                       HỌC KỲ II

6

TG thực vật; Tết nguyên đán+ Nghỉ Tết

5

1-> 5

13/01 -> 29/02/2020

7

Phương tiện và LLG thông.  Ngày 8/3

5

6-> 10

2/03 -> 04/4

8

Các hiện tượng TN   

3

11-> 13

06/4 -> 25/4

9

QH - Đất nước -  Bác Hồ

4

14-> 17

27/4 ->.23/5/2020

 

Ôn tập dánh giá cuối năm học

 

 

25/5-> 30/5

* ĐỘ TUỔI 5 – 6 TUỔI

STT

CHỦ ĐỀ

SỐ T.CM

THỨ TỰ T.CM

TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY

1

Trường MN - Tết trung thu  

3

1-> 3

9/9 ->. 28/9

2

 Bản thân 

3

4 -> 6

30/9 - > 19/10

3

Gia đình.

3

7-> 9

21/10 -> 9/11

4

Các nghề phổ biến - Ngày 20/11

5

10-> 14

11/11 ->  14/12

5

Thế giới động vật.

4

15-> 18

16/12 -> 11/01/2020

                                       HỌC KỲ II

6

TG thực vật; Tết nguyên đán+ Nghỉ Tết

5

1-> 5

13/01 ->  29/02

7

Phương tiện và LLG thông. Ngày 8/3

5

6-> 10

02/3 -> 04/4

8

Các hiện tượng TN   

3

11-> 13

06/4 -> 25/4

9

QH - Đất nước -  Bác Hồ

2

14-> 15

27/4 ->  09/5

10

Trường Tiểu học - Tết thiếu nhi

2

16-> 18

11/5-> 23/5/2020

 

Ôn tập đánh giá cuối năm học

 

 

25/5-> 30/5/2020

 

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC.

1. Thực hiện theo chương trình của Bộ giáo dục đào tạo là 35 tuần/năm học. từ ngày 19/8/2019 đến ngày 07/9/2019 rèn nền nếp cho trẻ, bắt đầu thực hiện chương trình từ ngày 09/9/2019 hoàn thành chương trình vào ngày 23/5/2020

- Kỳ I là 18 tuần, kỳ II là 17 tuần bắt đầu từ ngày 09 tháng 9 năm 2019

2. Mỗi tuần thực hiện 5 ngày từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 ôn tập

Thực hiện tích hợp, lồng ghép linh hoạt linh hợp, sáng tạo, phù hợp với nội dung GDCT trong chăm sóc, giáo dục trể

- Lồng ghép,tích hợp nội dung  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục văn hóa, truyền thông địa phương trong chăm sóc, giáo dục trẻ hàng ngày.

- Lồng ghép GDDD hợp lý và chế độ vận động theo chủ đề, chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ

- Tăng cường lồng ghép, tích hợp kỹ năng sống phù hợp với chủ đề, trong các hoạt động của trẻ ở trường, ở gia đình và cồng đồng. Đặc biệt giáo dục trẻ nhận thức về những mối nguy hiểm, đối tượng nguy hiểm và kỹ năng tự bảo vệ bản thân(Kỹ năng phòng tránh xâm hại; kỹ năng thoát hiểm trong tình huống: bị lạc, bị bắt cóc, nguy hiểm mất an toàn từ người lạ, cháy nhà đuối nước, điện giật, động vật tấn công…)

3. Mỗi ngày thực hiện đúng chế độ sinh hoạt  như sau:

3.1. CHẾ ĐỘ SINH HOẠT

            ChÕ ®é sinh ho¹t Khèi Nhµ trÎ: N¨m häc 2019 - 2020   

stt

Thêi gian mïa hÌ

Sè phót

Néi dung

Thêi gian mïa ®«ng

sè phót

1

6h30 -   7h30

60

Vệ sinh - Đón trẻ - Điểm danh

 Thể dục sáng

6h45 - 7h45

60

2

7h30 -  8h30

30

Chơi - tập

8h15 - 8h45

30

3

8h30 - 9h10

40

Hoạt động ngoài trời (HĐ góc)

8h45 - 9h25

40

4

9h10- 9h50

40

Hoạt động (HĐ góc) Chơi với đồ chơi, chơi theo ý thích

9h25 - 10h05

40

5

9h50 – 11h10

80

Chuẩn bị - Vệ sinh  - Ăn chính

10h05 - 11h15

70

6

11h10 - 14h

170

Vệ sinh  - Ngủ

11h15 - 14h00

165

7

14h –14h40

40

Vệ sinh  - Ăn phụ

14h00 - 14h40

40

8

14h40 –15h40

60

Chơi tập

14h40 - 15h40

60

9

15h40 - 17h00

80

Chơi  - Vệ sinh  -  Trả trẻ

15h40 - 17h00

80

                                         3.2. CHẾ ĐỘ SINH HOẠT KHỐI  MẪU GIÁO

ChÕ ®é sinh ho¹t Khèi MẪU GIÁO: N¨m häc 2019 - 2020 

STT

THỜI GIAN MÙA HÈ

SỐ PHÚT

NỘI DUNG

THỜI GIAN MÙA ĐÔNG

SỐ PHÚT

1

6h30- 8h

80- 90

VÖ sinh ®ãn trÎ ®Óm danh ch¬i tù chän thÓ dôc s¸ng

6h45- 8h10

75- 85

2

8h- 8h40

30- 40

Ho¹t ®éng häc

8h10- 8h50

30- 40

3

8h40- 9h20

30- 40

Ch¬i ngoµi trêi

8h50- 9h30

30- 40

4

9h20-10h10

40- 50

Ch¬i ho¹t ®éng ë c¸c gãc

9h30- 0h20

40- 50

5

10h10-11h20

60- 70

Tr¶ trÎ kh«ng ¨n b¸n tró, tæ chøc trÎ ¨n b¸n tró

10h20- 11h30

60- 70

6

11h20- 14h

140-150

Ngñ tr­a, ®ãn trÎ kh«ng ¨n b¸n tró

11h30- 14h

140-150

7

14h- 14h30

20- 30

Ăn b÷a phô

14h- 14h30

20- 30

8

14h30-15h30

70- 80

Ch¬i ho¹t ®éng theo ý thÝch

14h30- 15h45

70- 75

9

15h50- 17

60- 70

TrÎ chuÈn bÞ ra vÒ vµ tr¶ trÎ

15h45- 6h45

60

 

3.3. THỜI KHÓA BIỂU

thêi kho¸ biÓu tr­êng mn ®«ng s¬n n¨m häc 2019- 2020

Líp

thø 2

thø 3

thø 4

thø 5

thø 6

thø 7

Nhãm 13- 24 th¸ng

 

13-24T

  LVPTTM

Âm nhạc

LVPTNT

HĐ với đồ vật

  LVPTNN

( Lqvh)

LVPTTC

(Vận động)

LVPTNT

(NBTN)

ÔN TẬP

Nhãm 25 - 36 Th¸ng

 

2TA

LVPTTM

 (Âm nhạc)

Tạo hình

LVPTNT

NB tập nói

LVPTTC

Thể dục VĐ

 

LVPTNT

Nhận biết phân biệt

LVPTNN

 Văn học

 

ÔN TẬP

2TB

LVPTTC

Thể dục VĐ

LVPTNT

Nhận biết phân biệt

LVPTTM

Tạo hình

(Âm nhạc)

LVPTNN

 Văn học

LVPTNT

NB tập nói

ÔN TẬP

Khèi  3 - 4 tuæi

 

Líp

thø 2

thø 3

thø 4

thø 5

thø 6

thø 7

 

   

3-4TA

LVPTNT

Toán

(KP xã hội )

KP khoa học

LVPTNN

Văn học

LVPTTM

(Âm nhạc)

 

 

LVPTTC

Thể dục

LVPTTM

(Tạo hình)

ÔN TẬP

 

 

3-4TB

LVPTTM

(Tạo hình)

LVPTNT

Toán

(KP xã hội)

KP khoa học

LVPTTC

Thể dục

  LVPTNN

Văn học

LVPTTM

Âm nhạc

 

ÔN TẬP

 

 

3-4TC

    LVPTNN

Văn học

LVPTTM

Âm nhạc

 

LVPTNT

Toán

(KP xã hội)

KP khoa học

LVPTTM

(Tạo hình)

LVPTTC

Thể dục

ÔN TẬP

 

Khèi  4 - 5 tuæi

 

Líp

thø 2

thø 3

thø 4

thø 5

thø 6

thø 7

 

   

4-5TA

LvptTC

Thể dục

lvPTTM

 Tạo hình

LvptNT

- Toán

- KP xã hội

- KP khoa học

LvptNN

Văn học

 

lvPTTM

 Âm nhạc

 

¤n tËp

 

 

4-5TB

LvpTNT

Tạo hình

LvpTTM

Âm nhạc

 

LvptTC

Thể dục

LvptNT

- Toán

- KP xã hội

KP khoa học

LvptNN

Văn học

 

«n tËp

 

 

4-5TC

LvptNN

Văn học

 

LvptNT

- Toán

- KP xã hội

KP khoa học

lvPTTM

 Âm nhạc

LvptTM

Tạo hình

LvptTC

Thể dục

«n tËp

 

 

4-5TD

 

lvPTTM

 Âm nhạc

 

 

LvpTNN

 Văn học

LvpTNT

Tạo hình

 

 

 

LvptTC

Thể dục

 

 

LvptNT

- Toán

- KP xã hội

KP khoa học

«n tËp

 

 

Khèi  5 - 6 tuæi

 

5-6TA

LvptNT

- Toán

 

LVPTNN

Văn học

LQ Chữ cái

LVPTNT

- KP xã hội

- KPKH

LvptTM

- Âm nhạc

- Tạo hình

LVPTTC

Thể dục

ÔN TẬP

 

 

5-6TB

LvptNT

 KP xã hội

- KP khoa học

LVPTTC

Thể dục

LvptNT

- Toán

 

LVPTNN

Văn học

LQ Chữ cái

 

LvptTM

- Âm nhạc

- Tạo hình

 

 

ÔN TẬP

 

 

5-6TC

 

LVPTTM

- Âm nhạc

- Tạo hình

 

LVPTNT

- KP xã hội

- KP khoa học

LVPTTC

Thể dục

 

LVPTNT

- Toán

 

LVPTNN

LQ Chữ cái

Văn học

 

ÔN TẬP

 

                    

 

E/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

*  Đối với Ban giám hiệu

- Nghiên cứu kỹ tài liệu và khảo sát nắm chắc tình hình đội ngũ, hệ điều kiện của trường, xây dựng và triển khai thực hiện ch­ương trình GDMN tới 100% CBGV trong trường.

- Phân công trực tiếp dạy nhóm lớp  là 24 đ/c theo đúng kế hoạch chỉ đạo của PGD & ĐT huyện (Tổ tr­ưởng, khối trư­ởng là những giáo viên nòng cốt trong các nhóm, lớp ). Xây dựng điểm ở các khối: Lớp 5 tuổi, lớp 4 tuổi, lớp 3 tuổi, nhóm 24- 36 tháng, nhóm 12 - 24 tháng. Bồi dư­ỡng CBGV tích cực học tập bằng nhiều hình thức, bố trí sinh hoạt chuyên môn, tổ chức hội giảng hội thi, trao đổi thảo luận để nâng cao năng lực thực tế và sáng tạo của từng CBGV

- Tạo điều kiện thuận lợi cho GV xây dựng kế hoạch soạn giáo án và đầu t­ư mua các tài liệu cho CBGV tham khảo.

- Tr­ường sinh hoạt chuyên môn vào đầu tuần 1 của tháng, đồng chí Phó Hiệu

trư­ởng duyệt trực tiếp với tổ trưởng và khối trư­ởng về nội dung thực hiện chủ đề và nội dung, hình thức đánh giá trẻ ( NT 13-24, 24- 36 Th và Mẫu giáo đánh giá hàng ngày, giai đoạn).  Duyệt giáo án trước 1 tuần sao cho GVcó thời gian soạn bài chuẩn bị đồ dùng tr­ước khi vào dạy bài mới và thường xuyên kiểm tra, dự giờ theo kế hoạch và đột xuất để rút kinh nghim cho ch đề tiếp theo.

- Tổ chức cho CBGV đi tham quan học tập các tr­ường trọng điểm trong huyện (trường MN Đông Hoàng, MN Thăng Long…), các tr­ường trọng điểm trong tỉnh (trường Mầm non 1/6, trường hoa Hồng…) và các trường ngoài tỉnh...

 *  Đối với tổ, khối chuyên môn

 + Căn cứ vào kế hoạch của nhà tr­ường tổ trư­ởng, khối trư­ởng xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục từng chủ đề phù hợp với từng độ tuổi về yêu cầu phát triển các lĩnh vực.

  + Sinh hoạt  tổ chuyên môn nhà trẻ,  MG  vào ngày thứ sáu của tuần 1 - tuần 3. 

  +  Các  khối  trưởng  MG tổng  hợp  kết  quả  đánh giá cuối chủ đề vào thứ  6 tuần 1 chủ đề sau.

 * Đối với  giáo viên trực tiếp dạy nhóm lớp

- Yêu cầu CBGV nghiên cứu tài liệu. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch của nhà tr­ường, tổ, lớp đã xây dựng và chế độ sinh hoạt trong ngày theo độ tuổi, tích cực học tập, nghiên cứu các tài liệu bồi dưỡng thường xuyên, tham gia các lớp bồi dư­ỡng, sinh hoạt chuyên môn, cử giáo viên tham dự các hoạt động dạy học trực tuyến theo độ tuổi đúng công văn của PGD,  thảo luận đi sâu vào chư­ơng trình giáo dục mầm non mới ở từng độ tuổi.

- Dựa vào kế hoạch chung của tr­ường, tổ, giáo viên xây dựng cụ thể hàng tháng và hàng tuần phù hợp với nhận thức của trẻ, phát triển chủ đề nhánh, xác định mục tiêu giáo dục, xây dựng mạng nội dung, mạng hoạt động của chủ đề và lên kế hoạch cụ thể hàng tuần cho phù hợp với trẻ và điều kiện trang thiết bị của từng nhóm, lớp. 

- Soạn bài, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi phục vụ các hoạt động trư­ớc khi lên lớp 1 tuần, tuyên truyền phụ huynh đóng góp, giúp đỡ các nguyên vật liệu để mua sắm, làm đồ dùng, đồ chơi, phục vụ các góc tạo điều kiện cho trẻ hoạt động ngày thêm phong phú.

- Giáo viên khối 5 - 6 tuổi nghiêm túc thực hiện kế hoạch tổ chức cho trẻ đi thăm quan di tích lịch sử của địa phương như đình Tàu, Chùa Đọ, Miếu Bắc Phương, nhà bia tưởng niệm Liệt sỹ... theo kế hoạch của nhà trường 2 lần/năm học.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch cho trẻ 5 tuổi học kitsmat tại lớp, học sinh 3- 4 tuổi, 4- 5 tuổi làm quen máy tính.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch cho trẻ trong độ tuổi mẫu giáo làm quen với tiếng anh

* ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ

Đánh giá sự phát triển của trẻ là quá trình thu thập thông tin về trẻ một cách có hệ thống và phân tích đối chiếu với mục tiêu của Chương trình Giáo dục Mầm non, nhận định về sự phát triển của trẻ nhằm điều chỉnh kế hoạch hoạt động CSGD trẻ một cách phù hợp

 I. Nhµ trÎ: (Đánh giá trẻ hàng ngày, đánh giá tròn tuổi)

1. Đánh giá trẻ hàng ngày

a. Mục đích đánh giá

Đánh giá nhằm kịp thời điều chỉnh kế hoạch hoạt động CSGD trẻ hàng ngày

b. Nội dung đánh giá

       - Tình trạng sức khỏe của trẻ.

       - Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

       - Kiến thức, kỹ năng của trẻ     

 c. Ph­ương pháp:

   Sử dụng 1 hay nhiều phương pháp sau đây để đánh giá trẻ

          - Quan sát

          - Trò chuyện giao tiếp với trẻ

          - Phân tích sản phẩm hoạt động của trẻ

          - Trao đổi với cha mẹ/ người chăm sóc trẻ

          - Hàng ngày, giáo viên theo dõi và ghi chép lại những thay đổi rõ rệt của trẻ và những điều cần lưu ý để kịp thời điều chỉnh kế hoạch chăm sóc giáo dục.

  2. Đánh giá trẻ theo giai đoạn (tròn tuổi)

         a. Mục đích đánh giá

   Xác định đ­ược mức độ đạt đư­ợc của trẻ ở các lĩnh vực PT theo từng giai đoạn trên cơ sở đó điều chỉnh kế hoạch chăm sóc giáo dục cho giai đoạn tiếp theo.

         b. Nội dung đánh giá

         Đánh giá mức độ phát triển của trẻ theo giai đoạn về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ.

         c. Ph­ương pháp đánh giá

          Sử dụng 1 hay nhiều phương pháp sau đây để đánh giá trẻ

          - Quan sát

          - Trò chuyện giao tiếp với trẻ

          - Phân tích sản phẩm hoạt động của trẻ

          - Sử dụng bài tập tình huống

          - Trao đổi với cha mẹ/ người chăm sóc trẻ

         Kết quả đánh giá được giáo viên lưu giữ trong hồ sơ cá nhân trẻ.

  II.  MÉu gi¸o: (Đánh giá trẻ hàng ngày, đánh giá trẻ cuối chủ đề, cuối độ tuổi)

 1. Đánh giá trẻ hàng ngày

 a. Mục đích đánh giá

 Đánh giá nhằm kịp thời điều chỉnh kế hoạch hoạt động CSGD trẻ hàng ngày

 b. Nội dung đánh giá

- Tình trạng sức khỏe của trẻ.

- Trạng thái xúc cảm và hành vi của trẻ.

- Kiến thức, kỹ năng của trẻ.

 1. Phư­ơng pháp đánh giá:

Sử dụng 1 hay nhiều phương pháp sau đây để đánh giá trẻ

      - Quan sát

      - Trò chuyện giao tiếp với trẻ

      - Sử dụng tình huống.

      - Phân tích sản phẩm hoạt động của trẻ

      - Sử dụng bài tập tình huống

      - Trao đổi với cha mẹ/ người chăm sóc trẻ

   Hàng ngày, giáo viên theo dõi và ghi chép lại những thay đổi rõ rệt của trẻ và những điều cần lưu ý để kịp thời điều chỉnh kế hoạch chăm sóc giáo dục cho phù hợp.

2. Đánh giá trẻ theo giai đoạn

a. Mục đích đánh giá

Nhằm xác định đ­ược mức độ đạt đư­ợc của trẻ ở các lĩnh vực phát triển theo giai đoạn (cuối chủ đề/ tháng, cuối mỗi độ tuổi) trên cơ sở đó điều chỉnh kế hoạch CSGD cho giai đoạn tiếp theo

b. Nội dung đánh giá

Đánh giá mức độ phát triển của trẻ về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, TC- XH và thẩm mỹ cuối chủ đề và giai đoạn.

c. Phư­ơng pháp đánh giá

Sử dụng 1 hay nhiều phương pháp sau đây để đánh giá trẻ

      - Quan sát

      - Trò chuyện với trẻ

      - Phân tích sản phẩm hoạt động của trẻ

      - Sử dụng tình huống.

      - Sử dụng tình huống hoặc bài tập/ trắc nghiệm

      - Trao đổi với cha mẹ/ người chăm sóc trẻ

  Kết quả đánh giá được giáo viên lưu giữ trong hồ sơ cá nhân trẻ.

       d. Thời điểm và căn cứ đánh giá

       - Đánh giá cuối giai đoạn dựa vào mục tiêu giáo dục chủ đề/tháng, kết quả mong đợi cuối độ tuổi

        - Đánh giá mức độ phát triển thể chất cần sử dụng thêm chỉ số về cân nặng, chiều cao cuối độ tuổi

      Trên đây là kế hoạch giáo dục năm học 2019- 2020 của tr­ường MN Đông Sơn  yêu cầu CB quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nghiên cứu và nghiêm túc tổ chức thực hiện.

                                                                                                                Đông Sơn,  ngày  13  tháng  09  năm 2019                                                                                   NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH                                 TRƯỜNG  MẦM NON                                        

 

 

                                                                                                                   

 

                  

                   Bùi Thị Ngân                                                              Bùi Thị Liễu

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan