Thống kê
Hôm nay : 5
Tháng 03 : 259
Năm 2020 : 781
Chuyên đề

Chuyên đề

1. Hoạt động rèn kỹ năng nhận biết giờ đúng trên đồng hồ2. Hoạt động rèn kỹ năng: Nhận  biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm: Biết an ủi và chia vui với bạn bè, cô giáo và người thân
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020

Ch­Ư¬ng tr×nh lÔ khai gi¶ng n¨m häc 2019  – 2020Xin nhiÖt liÖt chµo mõng c¸c vÞ ®¹i biÓu kh¸ch quý, c¸c bËc phô  huynh, c¸c c« gi¸o và các con ®· vÒ dù buæi lÔ khai gi¶ng n¨m häc 2019 – 2020 cña trường MN Đông Sơn                 ( Vç tay trªn nÒn nh¹c…… ) I. Chµo cê, tuyªn bè lý do, giíi thiÖu ®¹i ...
Ngày hội thể dục thể thao Trường Mầm Non Đông Sơn

Ngày hội thể dục thể thao Trường Mầm Non Đông Sơn

                                                     Thời gianNội DungNgười thực hiện7h30- 7h50 Diễu hành    HS, GV đ/c Hiển và đ/c Mát   7h50- 8h05Hiển và đ/c Mát   đ/c Hiển và đ/c Mát   8h05 – 8h10 Khai mạcĐ/c Hiệu trưởng 8h10 – 8h20 Đại biểu tặng hoa , quà đ/c Hiển và đ/c Hoa   8h20 – 8h30 Tiết ...